KEINO kartlägger läget inom den strategiska ledningen av upphandling

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) har inlett en kartläggning över hur ledningen av upphandlingen ser ut i de offentliga organisationerna i Finland för närvarande. Läget inom den strategiska ledningen av upphandling har inte undersökts på ett så omfattande sätt i Finland tidigare.

Kartläggningen genomförs som en enkät per e-post. Målgruppen är ledningen för offentliga organisationer, såsom kommun- och stadsdirektörer, borgmästare, direktörer för statliga ämbetsverk samt ledningen för församlingar och läroinrättningar.  Målet är att bland annat utreda om organisationerna har en strategi eller riktlinjer eller motsvarande för offentlig upphandling, om genomförandet och efterlevnaden av dessa följs och/eller mäts, om miljöansvaret, det sociala och ekonomiska ansvaret och innovationer beaktas i upphandlingsriktlinjerna och om det på motsvarande sätt har fastställts kriterier för mätbarhet för dessa.

Resultaten publiceras i september på KEINOs webbplats www.upphandlingskompetens.fi och avsikten är att utnyttja dem i utformningen av kompetenscentrumets tjänster för strategisk ledning av upphandling. Om några år kartlägger KEINO situationen på nytt med en uppföljningsenkät vars resultat jämförs med den nuvarande utgångssituationen.