KEINO kartlägger läget i den offentliga upphandlingskompetensen

Kompetenscentrumet KEINO har inlett en enkät för att utreda på vilken nivå kompetensen inom hållbar och innovativ upphandling är i de offentliga organisationerna i Finland.

Målgruppen är alla upphandlande enheter, också de personer som gör offentliga upphandlingar vid sidan av det egna arbetet. Enkäten skickades till offentliga organisationer, dvs. kommunerna, städerna och församlingarna samt till läroinrättningar och statliga ämbetsverk måndagen den 3 september 2018 och svarstiden går ut onsdagen den 19 september 2018.

Bakgrundsuppgifter eller personuppgifter i dem publiceras inte och ges inte ut. Enkätresultaten avses publiceras i oktober 2018. Genom att besvara enkäten kan offentliga upphandlare påverka hur KEINOs arbete med kompetensutvecklingen inom hållbar och innovativ upphandling inriktas så att det motsvarar upphandlarnas behov. 

Om du vet att du hör till målgruppen, men du inte har fått en länk till enkäten, kan du besvara enkäten här. Det tar ungefär 10 minuter att besvara frågorna.

Anvisning till uppgiftslämnare: I enkäten finns det några punkter där svararen också måste kryssa för alternativet ”annat vad?”. Om du inte har något att tillägga i de punkterna kan du bara kryssa för dem och skriva ett streck i fältet. Så kommer du vidare i enkäten.

Kompetenscentrumet KEINO tackar alla uppgiftslämnare på förhand!