Päästöttömät työmaat -green deal

Työkoneiden päästöt muodostavat merkittävän osan kaupunkien ja kuntien ilmastopäästöistä ja terveydelle vaarallisista hiukkas- sekä typenoksidipäästöistä. Esimerkiksi Oslossa on arvioitu, että noin 25 % kaupungin liikenteenpäästöistä syntyy rakennustyömaista. 

Työkoneiden käyttöikä on keskimäärin suurempi kuin tieliikenteen ajoneuvojen, joten uusia koneita koskevan lainsäädännön vaikutukset tulevat hitaasti. Työkoneiden kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa koostuu hiilidioksidista, mutta käytöstä syntyy myös pieniä määriä metaani ja dityppioksidipäästöjä. Suomessa työkoneet ovat tieliikenteen sekä puun pienpolton ohella paikoitellen suurimpia pienhiukkaspäästöjen lähteitä. Terveyshaitat korostuvat etenkin asutuksen läheisyydessä. 

Hankinnoilla pureudutaan päästöihin 

Viime vuosina usea hankintayksikkö onkin herännyt asiaan ja etsinyt toimintatapoja sekä ratkaisuja työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Myös valtio on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU) linjannut päästövähennystavoitteita työkoneille. Suunnitelmassa valtio on asettanut työkoneille n. 0,5 Mt CO2-ekv päästövähennystavoitteen. Yhtenä keskeisenä keinona vähennystavoitteeseen pääsemisessä on energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisääminen julkisten hankintojen kautta. 

Päästöttömät rakennustyömaat -konseptia on kehitetty muun muassa Oslossa, jossa konsepti tukee kaupungin strategiaa koko toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa 50 % vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan 95 % päästövähennystä. Oslon inspiroimana käynnistyi 6Aika -hanke toukokuussa 2019, jossa yhtenä osana on myös päästöttömän työmaa -konseptin luominen Suomeen. Kaupungeista mukana hankkeessa ovat Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Turku. 

Tavoite 

Green dealillä halutaan vauhdittaa päästöjen vähentämistä erilaisilla työmailla. Tavoitteena on luoda etenemispolku päästöttömiin työmaihin, vaikuttaa muun muassa vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisäämiseen, uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöön ottoon niin työmailla kuin hankintaprosesseissa sekä organisaatioiden ja urakoitsijoiden osaamisen kehittämiseen.  

Eteneminen 

Sopimusneuvottelut ovat käynnissä mukana olevien kaupunkien ja ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteena saada sopimus valmiiksi kesään 2020 mennessä, jolloin käytännöntoimet alkavat vuoden 2020 puolella. 

Organisaation on mahdollista tulla mukaan vielä sopimusneuvotteluihin. Sopimukseen voi liittyä myös myöhemmässä vaiheessa. 

tags