Hankintojen green deal -sopimukset

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa.

Green deal -sopimus koskee tyypillisesti yhtä tai useampaa teemaa tai hankintakohdetta, joiden kestävyyden parantamiseen sitoudutaan hankinnoissa. Samalla green deal -toiminnalla luodaan uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa voidaan seurata hankintaprosessia ja arvioida vaikutuksia.  Ottamalla osaa green deal -sopimukseen hankintayksikkö edistää omia energia-, ilmasto- sekä bio- ja kiertotalouden tavoitteitaan ja saa tukea aihealueen kehitystyöhön.

Green deal -sopimus soveltuu hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit sekä motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja nopeallakin aikataululla.

Kunkin green deal -sopimuksen sitoumukset ja yksityiskohdat määritellään sisältö- ja aihealuekohtaisesti.

Mikä green deal -sopimus?

Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia.

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävänä on pilotoida Green Deal -sopimusmallin toteutusvaihtoehtoja konkreettisessa hankintatoiminnassa ja siten vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä edistävien hankintojen toteuttamista. Green Deal -sopimuksen solmineille hankintayksiköille osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. Green Deal -sopimuksen tehneistä hankintayksiköt muodostavat yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.

Lisätietoja Green Deal -sopimuksista löytyy myös sivustolta Sitoumus 2050.

Mihin hankintojen green dealissa sitoudutaan?

Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Sopimuksen toinen osapuoli on ministeriö, joka valikoituu hankintakohteen teeman mukaisesti.  

Green deal -sopimuksessa hankintayksikkö sitoutuu 

  • vähintään yhden hankintakohdekohtaisen toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen hankinnassa vuosien 2018– 2020 aikana.  

  • jakamaan muille kokemuksia hankinnan aikana ja mentoroimaan muita kiinnostuneita prosessin aikana luodon toimintamallin käyttöönotosta.  

  • prosessiin osallistumiseen: Hankintakohdekohtaisessa green dealissä edellytetään hankintayksikön omaa työpanosta ja -aikaa koko prosessiin: valmisteluvaiheeseen, kilpailuttamiseen ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön.  

Green deal -sopimuksessa valtio sitoutuu  

•   tarjoamaan asiantuntija-apua osaamiskeskuksen kautta 
•    tuottamaan vuosittaista seurantaa ja vaikuttavuusarviointia  
•    tuottamaan yhtenäistä viestintämateriaalia ja näkyvyyttä dealin tehneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
•    Green deal -tilaajaryhmissä tunnistettujen esteiden helpottamiseen. 

Liitteet

Hankintojen green deal -toimintamallin roolit ja tehtävät

Hankintojen Green Deal -toimintamallin selitys

Käynnistyneet green dealit

Green deal -sopimuksia neuvotellaan tällä hetkellä  seuraavista teemoista:päästöttömät työmaat ja haitallisten aineiden vähentäminen päiväkodeissa. Neuvotteluissa sovitaan päämääristä, tavoitteista ja toimepiteistä.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään jompaankumpaan green deal -sopimukseen, voit olla yhteydessä KEINOn asiantuntijoihin.  Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät green dealien sivuilta. 

tags