Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä

Symboli sairaan- ja terveydenhuollon hankinnoille

Sosiaalipalvelut kilpailutetaan pääosin hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen menettelyillä. Tästä esimerkkinä avoimella menettelyllä kilpailutettu puitejärjestely, joka voi olla haasteellinen. Kyseinen menettely on raskaasti säännelty, eikä sovellu pitkäkestoisten palveluiden asiakaslähtöiseen kilpailuttamiseen.

Sosiaalipalveluissa on tunnistettu vahva tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille. Maakuntavalmistelussa tehtyjen selvitysten perusteella hankintasopimukset ovat olleet hajallaan, ne ovat olleet puutteellisia, niiden hallinnointia ei ole selkeästi vastuutettu tai hallinnointiin ei ole ollut riittäviä resursseja.

KEINO-kehittäjäryhmä pureutuu pitkäaikaisten sosiaalipalveluiden (esimerkiksi  kehitysvammaisten ja vammaisten, senioreiden, mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden) ja erilaisten  lastensuojelupalveluiden (avohuolto, laitoshuolto, sijaishuolto ja perhehuolto) sopimusmalliin.

Kehittäjäryhmän tavoiteet

 • Kehittäjäryhmässä kohtaavat sosiaalipalveluja hankkivat tahot, jotka yhdessä kehittävät uuden innovatiivisen ja yleisesti hyödynnettävän sopimusmallin. Uusi sopimusmalli koskee pitkäaikaisten sosiaalipalveluiden hankkimista ja toimii sosiaalipalveluiden hankintasopimusten pohjana.
  • Laadittavalla sopimusmallilla tarjotaan työkaluja tehokkaaseen sopimushallintaan, niin  palveluiden tilaajaan kuin asiakkaan näkökulmista.
  • Sopimusmallilla halutaan mahdollistaa sopimushallinnan yhdistäminen viranomaisvalvontaan. Sopimusmallilla rakennettaan niin, että sosiaalipalveluiden asiakkaat voivat vaikuttaa saaminsa palveluihin.
  • Kehittäjäryhmässä pilotoidaan uutta sopimusmallia. Pilotin avulla kerätään kokemuksia, jonka pohjalta malli viimeistellään.
 • Kehittäjäryhmään osallistuvat saavat käyttöönsä konkreettisen hankintamallin pitkäaikaisille sosiaalipalveluille, kuten erilaisille asumisen palveluille ja lastensuojelupalveluille, sopimusluonnoksen näiden palveluiden hankintasopimuksiin ja antoisaa ajatustenvaihtoa muiden kehittäjäryhmäläisten kanssa
 • Avoimen sopimusjärjestelyn mallin käyttöönotosta laaditaan  opas ja malli jalkautetaan kaikkiin SOTE-palveluita hankkiviin yksiköihin.

Kehittäjäryhmän toiminta

 • Kehittäjäryhmän toiminta perustuu sosiaalipalveluita hankkivien ja tuottavien tahojen yhteistyöhön ja yhdessä kehittämiseen.
 • Kehittäjäryhmässä kuullaan, mitä ajatuksia ja tarpeita kehittäjäryhmän jäsenillä on (tarvekartoitus).
 • Kehittäjäryhmän jäsenet kommentoivat ja suunnittelevat yhdessä toimintaa. Sopimusmallia kehitetään iteratiivisesti.
 • Kehitettävää sopimusmallia pilotoidaan hankintayksiköiden kanssa KEINO-osaamiskeskuksen kolmannen toimintakauden aikana. Valmis malli julkaistaan pilotoinnin jäkeen.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa

Lataa Avoimen sopimusjärjestelyn käyttäminen sosiaalipalveluiden hankinnassa -opas ja sen liitteet.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tarvitset neuvoa oman hankintasi kanssa, ota yhteyttä KEINOn maksuttomaan neuvontapalveluun.
Voit laittaa meille viestiä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.
Lisätietoja KEINOn neuvontapalvelusta.

 

 

tags