KEINO-akatemia

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma 2020-2021

Työkalujen symboli

OHJELMA & SIJAINTI

Yhteensä viisi jaksoa, joissa kaikissa kaksi lähiopetuspäivää eli yhteensä 10 lähiopetuspäivää aikavälillä syyskuu 2020-maaliskuu 2021. Työpajat ja seminaarit järjestetään pääkaupunkiseudulla normaalin työajan puitteissa.  

1. JAKSO – Organisaation strategia ja hankintojen tavoitteet

Silmän symboli

Milloin? 22.–23.9.2020
Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin hankintatoimen osalta. Tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja sitä, miten hankintojen johtamisella tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista.

2. JAKSO – Hankintojen analyysi
Milloin? 29.–30.10.2020
Kenelle? asiantuntijat
Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät hankintakategoriat/hankintakokonaisuudet sekä tarvittava hankintojen organisointi ja työnjako. Työpaja organisaation hankintamenojen analysoinnista hyödyntäen hankintakategoria-mallia ja sähköistä hankintamenojen analysointityövälinettä.

3. JAKSO – Hankintojen toteutusvaihtoehdot, toiminnallistaminen ja johtaminen
Milloin? 2.–3.12.2020
Kenelle? ylin johto ja/tai asiantuntijat
Mitä? Tutustutaan toiminnallistamisen työvälineisiin ja tapoihin osallistaa organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä eri vaihtoehtoskenaarioiden kautta. Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät tulevat hankinnat/kilpailutukset. Kuullaan KEINO-akatemian 2019–2020 alumneja.

4. JAKSO – Hankintojen vaikuttavuus ja mittaaminen
Milloin? 4.–5.2.2021

Työkalujen symboli

Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Rakennetaan viitekehys hankintojen vaikuttavuudelle ja sen mittaamiselle organisaatiossa. Tutustutaan vaikuttavuuden arviointiin ja aihepiirin case-esimerkkeihin.

5. JAKSO - Viestintä, riskienhallinta ja verkostoituminen
Milloin? 25.–26.3.2021
Kenelle? asiantuntijat
Mitä? Kehitystehtävien tulosten arviointi ja esittely. Jatkoaskelien listaus ja seurantaohjelman kirjaus.

TYÖSKENTELY 

Kukin organisaatio valitsee itselleen sopivan, oman organisaationsa hankintojen kehittämistehtävän, joka toteutetaan ohjelman aikana.

Merkittävä osa työskentelystä tapahtuu pienteemaryhmissä, jotka muodostetaan osallistujien mielenkiinnon mukaan (esim. hiilineutraalius, kiertotalous, energia/materiaalitehokkuus, alustatalous ja innovatiiviset hankinnat yms.), kunkin organisaation hankintajohtamisen kypsyysaste huomioiden. Organisaation tarpeet ja lähtökohdat on selvitetään hakuprosessin yhteydessä.  

Huomioitavaa 

  • KEINO-akatemiasta julkaistaan uutisia, videoita, valokuvia ja ohjelman materiaaleja hankintakeino.fi-sivustolla sekä KEINOn sosiaalisen median kanavilla.  

  • Kehittämisohjelman puitteissa tapahtuva työskentely tapahtuu luottamuksellisesti, mutta sen aikana valo- ja videokuvattu sekä tuotettu kirjallinen materiaali on tarkoitus julkaista ja hyödyntää julkisesti .

Katsaus akatemiassa pilotoitaviin työkaluihin

HAKUPROSESSI

Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot kävivät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, johon kuului hakemuksen lähettäminen ja sen jälkeen hankintatoimen maturiteettitarkastelun tekeminen kyselyn avulla sekä (puhelin)haastattelu. Näiden perusteella KEINO teki päätöksensä ohjelmaan valittavista organisaatioista. 

Keino-akatemiaan valitut organisaatiot lukukaudelle 2020-2021

EDELLYTYKSET OSALLISTUMISELLE

  1. Organisaatio on valmis toteuttamaan hankintoihin liittyvän, organisaatiokohtaisen kehitystehtävän 7 kuukaudessa
  2. Joku akatemiaan nimetyistä organisaation edustajista voi osallistua ohjelman lähiopetuspäiviin Helsingissä syyskuu 2020 – maaliskuu 2021

HAKU KEINO-AKATEMIAAN PÄÄTTYI 29.5.2020

tags