Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinta (U)

Kestävä liikenne ja logistiikka viittaavat pääosin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Samalla toimialan hankintojen innovaatiopotentiaali on suuri, kun haetaan tämän mahdollistavia ratkaisuja. Suomen tavoite puo­lit­taa lii­ken­teen pääs­töt vuo­teen 2030 men­nes­sä on Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n 2020 julkaiseman raportin mukaan mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, kun panostetaan uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön, vauh­di­tet­ta­va au­to­kan­nan uu­siu­tu­mis­ta, ke­hi­tet­tään jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta kes­tä­viä lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta, edis­tet­ään lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pa­ran­netaan lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­ria.

Lisää aiheesta liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinnat

Joukkoliikenne – Motivan verkkosivu  

Kuljetuspalvelut – Motivan verkkosivu 

Henkilö- ja pakettiautot – Motivan verkkosivu 

Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset-kehittäjäryhmä 

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE