Jäte- ja vesihuollon hankinnat

Vesi- ja jätehuollon infrastruktuurin kehitys on julkisen sektorin avainkysymyksiä, joiden kilpailutuksissa ilmastonmuutoksen hillintä ja resurssitehokkuus ovat keskeisiä elementtejä. Vesi- ja jätehuollossa on selkeät kytkennät kiertotalouden ratkaisuihin. Jäteveden puhdistuksessa ja lietteen hyötykäytön uusissa ratkaisuissa on paljon potentiaalia kestäville ratkaisuille. Biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyssä pyritään ravinteiden talteenottoon ja tehokkaampaan kiertoon. Jätteenkäsittelyn prosesseissa syntyvää biokaasua voidaan käyttää korvaamaan omaa energiankäyttöä tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Biojätteen ja lietteenkäsittelyn lopputuote voidaan ohjata myös viherrakentamisen multatuotteiksi ja maanparannusaineiksi.  

Vesihuoltoratkaisujen hankinnoissa tukena toimii kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma. Vesihuolto käyttää nyt ja tulevaisuudessa suuren osan kuntien investoinneista, sillä monin paikoin kunnallistekniikka on vanhentumassa ja kunnalliset jätevedenpuhdistamot vaativat uudistamista. Vesivarojen hallinnan uusilla ratkaisuilla voidaan tehokkaammin hallita vedenhukkaa ja käyttöä. Potentiaalia löytyy muun muassa jäteveden sisältämän lämmön talteenotosta, ravinteiden sitomisesta sekä uudenlaisista käymäläratkaisuista.  

Jätehuollon kestävät ratkaisut tähtäävät kokonaisuuden hallintaan, joka vähentää merkittävästi jätehuollon liikennepäästöjä ja häiritsee julkisen tilan käyttöä mahdollisimman vähän. Tähän kuuluvat muun muassa älykkäät järjestelmät, joissa on kuljetuksia optimoivaa anturitekniikkaa ja materiaalien kierrätystä edistäviä ratkaisuja, kuten monilokeroisia jäteastioita. Laajemmin jätehuollon kiertotalousratkaisuissa on kyse koko jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisestä niin, että materiaalien kierrätys- ja uudelleenkäyttöastetta voidaan nostaa. 

Lisää aiheesta jäte- ja vesihuollon hankinnat

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma (maa- ja metsätalousministeriön julkaisu)

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma (maa- ja metsätalousministeriön julkaisu)

Jätehuolto - Motivan verkkosivu

Innovatiiviset hankinnat vesihuollon kehittämisen työkaluna - Pertti Keskitalo 

Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmä

 

KOMMENTOI TEKSTIÄ TÄNNE