Hankinnan suunnittelu: tavoitteena kestävyys

Organisaation strategiassa voidaan luoda linjauksia kestävän kehityksen osalta. Organisaatio voi tavoitella esimerkiksi hiilineutraaliutta tiettyyn ajankohtaan mennessä, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä tai alueen elinvoimaisuuden vahvistamista. Nämä tavoitteet ja linjaukset tulee ottaa huomioon myös hankintojen valmistelussa. 

Onkin tärkeää varmistaa, että linjauksia vastaavia tavoitteita asetetaan hankintoihin kestävän kehityksen mukaisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Tavoitteiden asettaminen hankinnoille tulee olla suunnitelmallinen osa organisaation hankintojen toteutusta. 

Esimerkkejä kestävään kehitykseen liittyvistä strategisista tavoitteista : 

Taloudellinen kestävyys   Sosiaalinen kestävyys   Ekologinen kestävyys

Mistä lähteä liikkeelle? 

Jos organisaation strategiassa on linjattu tavoitteeksi kestävyys, on priorisoitava, mistä tuoteryhmistä lähdetään liikkeelle, mitä kestävyystavoitteita painotetaan sekä mitä vaikuttavuutta ja vaikutuksia halutaan saada aikaiseksi. 

Tuoteryhmiä valittaessa kannattaa ottaa huomioon muun muassa kestävyysnäkökohtien merkittävyys kyseisessä tuoteryhmässä, hankintaorganisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin hankinnan kautta sekä hankinnan arvo ja volyymi. 

Kestävyystavoitteiden painotuksessa huomioidaan, mitkä tavoitteet ovat organisaatiolle strategisesti tärkeitä ja minkälaista vaikuttavuutta halutaan saada aikaiseksi. Työssä auttaa, jos organisaation hankintoja on ryhmitelty ja niistä on saatavissa kuluanalyysi, joka kertoo hankintojen volyymeja hankintaryhmittäin.  

Esimerkki: Jos organisaatiolla on tavoitteena vähentää CO2-päästöjä, kannattaa keskittyä hankinnan kohteisiin, joissa päästöt ovat merkittävät: esimerkiksi liikkumiseen liittyvien palvelujen ja ajoneuvojen hankinnat sekä energiankäyttö eli lämmityksen ja sähkön hankinta. Jos taas tavoitteena on vähentää haitallisten kemikaalien määrää, suurin vaikuttavuus on esimerkiksi siivouspalvelujen sekä kemikaalien ja kalusteiden hankinnoissa. Energiatehokkuus on syytä huomioida energiaa käyttävien laitteiden ja palveluiden hankinnoissa sekä rakentamisessa. 

Tärkeää on myös määritellä hankinnan vaikutukset eli ne konkreettiset muutokset, joita halutaan saada aikaan. On hyvä pohtia, miten hankkia haluttuja tuloksia ja vaikutuksia tietyn toteutustavan tai suoritteen sijaan. Voit asettaa hankinnan kohteeksi esimerkiksi puhtaan sisäilman ja pienet päästöt perinteisen ilmanvaihdon tai energiaratkaisun hankkimisen sijaan. 

Organisaatio voi myös tehdä kestävien hankintojen toteuttamista koskevan tiekartan. Tässä vaiheessa on myös tärkeä selvittää toiminnan nykyiset lähtöarvot: esimerkiksi energiankulutus, merkittävimmät ympäristöhaitat tai erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioimisen nykytila.  

Tarkistuslista kestävyysnäkökohtien huomioimisesta hankinnan valmisteluvaiheessa

  • Mitkä ovat organisaation strategiset kestävyystavoitteet? Mitä tavoitteita valitussa hankinnassa halutaan painottaa?  

  • Mitkä ovat suurimpia hankintoja (eurot tai volyymit)? Millä hankittavilla tuoteryhmillä on merkittävimmät ympäristövaikutukset tai sosiaalisen tai taloudellisen vastuun riskit? Missä tuoteryhmissä pystymme vaikuttamaan eniten strategisten kestävyystavoitteiden toteutumiseen? 

  • Mikä on valitun hankinnan tarve? Tarvitaanko tietty tuote, vai voisiko sen korvata palvelulla? Mitä kestävyysvaikutuksia hankinnassa tavoitellaan? 

  • Mikä on valittuun hankinnan kohteeseen liittyvä ympäristövaikutusten tai sosiaalisten tai taloudellisten vaikutusten lähtötilanne? 

  • Mitä kaikkea osaamista ja asiantuntemusta hankinnan valmistelussa tarvitaan? Millaista yhteistyötä voimme tehdä organisaation sisällä? Liittyykö hankintaan muita organisaation hankintoja? 

  • Voisiko hankinnan toteuttaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa? 

  • Voimmeko aikatauluttaa hankinnan niin väljästi, että pystymme laajasti toteuttamaan markkinakartoituksen ja valmistella kestävyysnäkökohdat tarjouspyyntöön? 

Syvennä osaamistasi myös hankinnan muista vaiheista

Hankintojen kilpailutuksen toteuttaminen

Sopimus ja sopimuksen seuranta

Vaikuttavuus ja arviointi

Lisätietoja aiheesta

Lue lisää aiheesta ulkopuolisessa verkkopalvelussa

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkopalvelu

Valtion hankintakäsikirja 2017 – Osa VIII Vastuullisuus ja innovatiivisuus

Koulutusmateriaali energiatehokkaisiin hankintoihin

TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin