Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä

kuvituskuva

Maa-ainekset ovat yksi suurimpia materiaaliryhmiä Suomen luonnonvarojen käytössä. Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen vaatii merkittäviä resursseja kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle.

Tämä aiheuttaa luonnonvarojen käytön kasvua, maamassojen kuljetusta, päästöjä ympäristöön ja huomattavia kustannuksia. Säästävämpien kunnostusmenetelmien laajemmassa käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä. Kehittämällä PIMA-kunnostuksia kestävämpään ja innovatiivisempaan suuntaan voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähentää neitseellisen maa-aineksen ottotarvetta ja kierrossa olevien haitallisten aineiden määrää.

Kehittäjäryhmän tavoite

 • Edistää kestävien ja innovatiivisten kunnostusmenetelmien käyttöönottoa pilaantuneiden maiden kunnostusurakoissa Suomessa.

 • Tunnistaa ja koota yhteen hyvät esimerkit pilaantuneiden maiden urakkahankinnoista, ja soveltaa niistä saatua tietoa hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden kehittämisessä.

 • Lisätä tietoa hankintojen mahdollisuuksista kunnostusprosessin eri vaiheissa.

 • Lisätä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa toimijoiden kesken.

Ryhmän koko ja organisaatiot 

Ryhmässä on 44  jäsentä (14 julkisen hankintaorganisaation edustajaa 20 asiantuntijaorganisaatioiden tai yritysten edustajaa 10 muun organisaation edustajaa) 

Ryhmän jäsenistä 10 on Uudeltamaalta, 2 Pirkanmaalta,  1Etelä-Savosta, 1 Pohjois-Pohjanmaalta ja koko Suomen alueella toimivia  34.

Osallistujien toimenkuvia

Ryhmässä on mukana hankinnoista vastaavia sekä asiantuntijoita (kunnat, ely-keskukset ja valtionhallintoa). Mukana on myös konsultointia ja kestävyystyökalujen kehittäjiä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista. Ryhmään voivat liittyä kaikkien ammattikuntien ja osaamistason edustajat.  

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjään (tiedot sivun alalaidassa).

Kehittäjäryhmän toiminta

 • Ryhmässä kirkastetaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-urakkahankintoihin. Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien pohjalta tunnistetaan ne suunnittelu- ja hankintaprosessin kohdat, joissa kestävyysnäkökohdat voidaan ottaa parhaiten huomioon.
   
 • Syksyn aikana ryhmässä on koostettu ja käyty läpi urakkahankintoja, joissa kestävyys ja/tai innovatiivisuus ovat olleet mukana. Esimerkkien pohjalta käydään keskustelu ja tehdään johtopäätökset siitä, missä urakkasuunnittelun vaiheessa hankinnoilla voidaan parhaiten vaikuttaa kestävien menetelmien käyttöönottoon. Hyvistä esimerkeistä julkaistaan kooste.  
   
 • Tilaajien ja toimittajien välisen yhteistyön mahdollistaminen.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 • Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä käynnistettiin marraskuussa 2018 pidetyssä 
  • Tilaisuudessa kuultiin kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista.  Lisäksi kartoitettiin suunnitteilla ja valmistelussa olevia PIMA-kehityskohteita ja -hankintoja sekä tunnistettiin niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.
  • Tilaisuuden ohjelma ja materiaalit
    
 • Ryhmä kokoontui toisen kerran toukokuussa 2019. 
  • Työpajassa esiteltiin olemassa ja kehitteillä olevia kestävän kunnostuksen ohjeistuksia ja kriteereitä ja sovellettiin niitä esimerkkitapauksiin.
  • Tilaisuuden ohjelma ja materiaalit
    
 • Kehittäjäryhmään on tunnistettu keskeiset PIMA-kunnostusten pilottikohteet.
  • Pilottikohteiden kautta pyritään kirkastamaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-hankintaan sekä luomaan kokonaiskuva kaavoituksen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankinnan yhteensovittamisesta. 
    

Tulossa

 • Kooste hyvistä hankintaesimerkeistä
 • Raportti kehittäjäryhmän toiminnan tuloksista valmistuu loppuvuodesta 2020. Tuloksista pidetään webinaari, jonka ajankohta julkistetaan myöhemmin.

 

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai sen toiminnasta, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi SYKE. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.