KEINO-osaamiskeskuksen palvelut

Hankintatoimen ja hankintojen johtamisen tuki

KEINO-osaamiskeskus valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa sekä auttaa vastuullisten ja innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa ja toimeenpanossa. Tavoitteena on tehdä hankintojen roolia näkyväksi ja lisätä ymmärrystä hankintojen merkityksestä julkisten organisaatioiden perustehtävien toteutuksessa sekä vahvistaa hankintojen hyödyntämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että hankinnat tunnistetaan osana kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää. Lisäksi tarjoamme tietoa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantamittareista kansallisella tasolla ja tuemme julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentamista.

Tutustu sivuihimme hankintojen johtamisesta ja kehittämisestä 

Tutustu hankintojen vaikuttavuuden johtamisen ohjelmaamme (KEINO-akatemia)

Hankintataitojen kehittäminen ja osaamisen tukiKEINO-ohjausta symboli

Neuvontapalvelut

KEINO kehittää hankkijoiden osaamista ja tarjoaa neuvontaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyen. Hankkijat voivat olla suoraan yhteydessä maksuttomaan neuvontapalveluun, josta saa tietoa muun muassa siitä, miten edetä kestävän tai innovatiivisen hankinnan valmistelussa. KEINOn tarjoama neuvonta koskee hankinnan suunnitteluvaihetta: tarvekartoitusta, markkinakartoitusta, tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilua, todentamisvaihtoehtoja, sopimusehtoja sekä vaikutusten arviointia.

Osaamiskeskus avustaa myös hankinnan tavoitteista ja toimintamallista viestimisessä hankintayksikön oman organisaation sisällä.

Lähetä neuvontapyyntö osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi

Sparrausohjelmat/-klinikat

KEINO tarjoaa teemakohtaista sparrausta tiettyihin ohjelmiin/klinikoihin valituille hankintayksiköille. Vuonna 2021 käynnissä ovat:

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma, joka on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja kokemuksia muille hankintayksiköille.

Lue lisää vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmasta 

Digisparraus, joka tukee hankintayksiköitä haastavien ja kehittämistä sisältävien digitalisaatiohankintojen valmistelussa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettavien alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintojen teknisiin vaatimuksiin. Maksuttomaan digisparraukseen voi hakea mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä avoimessa haussa. Sparrattavien hankintojen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ratkaistavien haasteiden skaalautuvuuteen ja hankinnan innovatiivisuuteen.

Lue lisää digisparrauksesta

Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikka, johon valitaan 3–6 hankintayksikköä tai hankintaa. Mukaan valituille hankintayksiköille annetaan sparrausta ryhmissä. Lisäksi tavoitteena on vertaisoppiminen toisilta hankkijoilta.

Lue lisää ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikasta

Osaamisen tuki

Hankkijat voivat kehittää omaa hankintaosaamistaan KEINOn sivuille koottujen ohjeiden, koulutusten ja muun osaamista syventävän materiaalin avulla.

Tutustu osaaminen ja taidot -osioon

Hankintojen yhteistyöryhmät ja verkostotoiminta KEINO-yhteistyoryhmat symboli

Alueellisen yhteistyön vahvistaminen 

KEINO-osaamiskeskus vahvistaa hankintojen alueellista osaamista muutosagenttitoiminnallaan. Muutosagentit toimivat KEINO:n alueellisina edustajina, ja heidän tehtävänään on hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa, markkinavuoropuhelussa auttaminen, tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista sekä kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelleen. Muutosagentit haetaan avoimella haulla yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta.

Lue lisää KEINO-muutosagenteista ja alueellisesta yhteistyöstä 

Hankintojen kehittäjäryhmäyhteistyö  

Kehittäjäryhmätoiminnalla vahvistetaan hankinta‐asiantuntijoiden sekä toimialoilla toimivien verkostoitumista ja vertaistukea, joka tähtää kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen levittämiseen, hyödyntämiseen ja vauhdittamiseen. Kehittäjäryhmien yhteistyö voi konkretisoitua esimerkiksi yhteisten tarve‐ ja markkinakartoitusten tai esiselvitysten laadintana, yhteisten strategisten valintojen valmisteluna, ennakoivan markkinavuoropuhelun toteuttamisena, työkalujen ja mallien luomisena tai tavoitteiden ja vaatimusten asettamisena konkreettisissa hankinnoissa. KEINO tarjoaa kehittäjäryhmille yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun fasilitointia, tiedon keräämistä ja tulosten koontia sekä osallistujien mahdollisten hankintojen valmisteluvaiheen neuvontaa. 

Lue lisää hankintojen kehittäjäryhmistä 

Green Deal -sopimusten valmistelu ja toimeenpanon tuki

Julkisten hankintojen green deal on uusi tapa vapaaehtoisin sopimuksin sitouttaa julkiset hankintayksiköt hallitusohjelman bio‐ ja kiertotalouden sekä energia‐ ja ilmastostrategian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja markkinoiden kehittämiseen. Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita sekä resurssiviisaiden, kiertotaloutta edistävien, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. KEINO hakee green deal aiheita, on mukana sopimusten valmistelussa ja tarjoaa tukea sopimuksiin liittyville hankintayksiköille.

Lue lisää hankintojen Green Deal -sopimuksista

Kansainvälisyyden edistäminen ja tukeminen

KEINO vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja verkottamalla julkisia hankkijoita kansainvälisesti. Oppimalla kansainvälisistä hyvistä käytännöistä hankintayksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja levittää osaamista edelleen kotimaassa. KEINOn kansainvälisyystyö sisältää hyvien hankintakäytänteiden ja esimerkkien esiintuomista, tiedotusta EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä linkin kansainvälisiin verkostoihin ja asiantuntijavaihtoihin sekä sparraustukea kansainvälisten hankintakilpailujen osallistumishakemusten valmisteluun.

Lue lisää hankintojen ulkomaisista rahoitusmahdollisuuksista