KEINO-muutosagenttien haku 2022

Alkaa: 24.1.2022

Päättyy: 4.2.2022

TEHTÄVÄT, TOIMIALUE JA VALINTAPERUSTEET 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät 

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa KEINO-osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.:

 • KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito.
 • Aktiivinen yhteistyö KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntijoiden sekä muiden KEINO-muutosagenttien kanssa.
 • Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.   
 • Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista.  
 • Yhteistyön ja hankintojen kehittämisen edistäminen alueella (esim. kehittäjäryhmiin, KEINO-akatemiaan ja kehittämisohjelmiin sekä sparraushakuihin osallistumiseen kannustaminen ja tukeminen).
 • Kansallisten linjausten viestiminen ja toteutuksen tukeminen omalle muutosagenttialueelle.
 • Mahdolliset muut tehtävät KEINOn painopisteiden mukaisesti valittavan muutosagentin vahvuudet huomioiden.

Alueellisen KEINO-muutosagentin toimialue

Haemme muutosagenttia 15:lle alueelle:

 • Lappi, Kainuu
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Päijät-Häme ja Kanta-Häme
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Savo
 • Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Keski-Suomi
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Kymenlaakso

HAKUKELPOISUUS

Edellytämme, että muutosagentin taustalla toimii organisaatio, joka toimii hakijana, jolle avustus on mahdollista myöntää. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka toimii pääasiallisesti toiminnan toteuttajana. Organisaation esityksestä resursseja voi myös hyödyntää muut organisaation henkilöt.

Hakeva organisaatio

Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat. Haemme erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.

Esitettävä henkilö ja valintaperusteet

Valittavalta henkilöltä vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Katsomme riittäväksi vähimmäiskokemukseksi:   

 • Vähintään 24 kuukauden kokemusta julkisten hankintojen parista toimimisessa.
 • Eduksi luettava toimialakohtainen kokemus on alakohtaisesti vähintään 12 kuukautta.

Katsomme muutosagentiksi sopivalle henkilölle ja organisaatoille eduksi seuraavat työtehtäviin kuuluvat taidot ja osaamisen:

 • Innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen osaaminen ja ymmärrys käytännön hankintatoiminnasta.
 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus.
 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus.
 • Syvempi osaaminen jollakin tai useammalla toimialalla esim. rakentaminen, liikenne, ict, sote.
 • Taidot: Asiakaspalvelu-, projektinjohto- ja verkostoitumistaidot.

Muutosagentin oma asuinalue ei ole valintaperuste.  Muutosagentin organisaation sijainti ei ole valintaperuste.

KEINO-muutosagenteiksi ehdotettujen/hakevien henkilöiden osaaminen arvioidaan ja pisteytetään hakulomakkeelta löytyvien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. Hakemuksen jättäneet tahot haastatellaan (noin 20-30 min). Haastatteluja käytetään pohjana toimijoiden valinnassa.

AVUSTUS JA KEINO-MUUTOSAGENTIN TOIMINNAN TUKEMINEN

KEINO-muutosagentin toimintaa tuetaan rahallisesti avustuksena sekä ammatillisesti KEINO-osaamiskeskuksen toimesta. 

Alueellisen KEINO-muutosagentin toiminta-avustus  

Muutosagentteja haetaan nyt kaudelle 1.3.2022–28.2.2023,  sisältää option KEINOn toimintakaudelle 2023. Työ-ja elinkeinoministeriö tekee erillisen rahoituspäätöksen KEINO-osaamiskeskukselle. Tämä rahoituspäätös, on edellytys tämän muutosagenttihaun toteutukselle esitettyjen allokaatioiden mukaisesti. Rahoituspäätös tehdään helmikuun 2022 aikana.  

Avustuksen vastineeksi tulee avustuksen saajan kohdistaa toimintaan vähintään taulukon mukaiset tuntimäärät KEINOn toimintakaudella 2022 (1.3.2022–28.2.2023) sekä vastaavasti optiokauden KEINOn toimintakaudella 2023.  

Huom. Alla oleva suunniteltu avustussumma on avustuksen arvolisäverollinen summa.*

Alue Alueen rahoitus 2022 Alueen optio 2023 Hankkeeseen käytettävät tunnit 2022

Lappi ja Kainuu

10 000 €

10 000 €

20 h/kk

Satakunta

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Keski-Suomi

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Etelä-Karjala

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Etelä-Savo

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Kymenlaakso

15 000 €

10 000€

30 h/kk

Pohjanmaa

10 000€

10 000€

20 h/kk

Etelä-Pohjanmaa ja
Keski-Pohjanmaa

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Päijät-Häme ja Kanta-Häme

20 000 €

10 000€

40 h/kk

Pohjois-Pohjanmaa

20 000 €

10 000€

40 h/kk

Pirkanmaa

20 000 €

10 000€

40 h/kk

Pohjois-Karjala

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Pohjois-Savo

10 000 €

10 000€

20 h/kk

Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa

20 000 €

10 000€

40 h/kk

Uusimaa

30 000 €

20 000€

60 h/kk

 

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustusta voi hakea ennakkona kyseisen jakson rahoitusta vastaavan osuuden. Toinen erä maksetaan koko kauden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mahdollinen lisäavustushaku toteutetaan niille alueille yhteisenä, joille ei saada hakemuksia hakukriteerit täyttäviltä hakijoilta.

Avustuspäätös koskettaa KEINOn toimikautta 1.3.2022–28.2.2023 ja se sisältää option KEINOn toimintakaudelle 2023. Työ-ja elinkeinoministeriö tekee päätöksen option käyttöönotostavuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Alueellisen KEINO-muutosagentin tukeminen

 • Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia:  
 • Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin.
 • Välittämällä muutosagentille ajankohtaista tietoa kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista sekä niihin liittyvistä kansallisesta kehittämisestä (Hankinta-Suomi -ohjelma).
 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa.  
 • Tarjoamalla muutosagenttien keskinäisen verkoston tuen.
 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin.

HAKEMINEN

Hakemuksen laatiminen

Hakijaorganisaatio täyttää hakukaavakkeen, jossa se arvioi ehdotetun muutosagentin osaamisen ja kokemuksen sekä hakevaa organisaatiota koskevat tiedot. Muutosagentin kokemusta ja osaamista todennetaan hakemuksen mukana toimitettavilla liitteillä. Mikäli hakija saa toimintaansa muuta rahoitusta työ-ja elinkeinoministeriöstä, pyydetään hakijaa esittämään selvitys päällekkäisyyden estämiseksi.

Hakemusten toimitustapa  

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää viimeistään 4.2.2022 sivun lopusta löytyvän linkin kautta.

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse tässä yhteydessä toimittaa, vaan ne pyydetään tarvittaessa erikseen.

Haku- ja valintaprosessin aikataulu  

Haun tavoiteaikataulu (viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille):  

 • Hakemuksen jättäneet tahot haastatellaan helmikuun lopussa (vkot 6 ja 7).
 • Valintapäätös tehdään helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa KEINO-osaamiskeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Rahoituspäätöksessä vahvistetaan lopulliset alueelliset allokaatio-osuudet.
 • Muutosagentit koulutetaan valinnan jälkeen. Koulutus pitää sisällään alustavasti kaksi etäkoulutusta.
 • Muutosagenttien toimintakausi alkaa 1.3.2022. Mahdollinen optiopäätös vuodelle 2023 tehdään ennen vuoden 2022 päättymistä.
 • Mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille.

Täytä hakulomake täältä.

* taulukon tietoja on korjattu 26.1.2022

tags

KEINO-muutosagentteina toimineet kertovat: mikä on parasta agenttityössä?

Mikä on parasta Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Lapin ja Satakunnan agenttien mielestä?

lateral-image-right