KEINO-osaamiskeskuksen visio ja toiminnan tavoitteet

KEINO-osaamiskeskuksen visio, eli näkemys julkisten hankintojen tulevaisuuden tilasta, on seuraavanlainen: 

KEINO-OSAAMISKESKUKSEN VISIO

Julkiset hankinnat tunnistetaan merkittävänä osana julkishallinnon johtamista, tehokkaana keinona toteuttaa strategisia tavoitteita ja aikaansaada vaikuttavuutta.

Julkisissa hankintayksiköissä on asetettu kestäville ja innovatiivisille hankinnoille strategisia tavoitteita. Suomessa kokeillaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja hankintojen toteuttamisessa yhteistyössä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Julkinen sektori avaa kysynnällään markkinoita, edistää liiketoimintalähtöisten alustojen muodostumista ja luo kasvun edellytyksiä yrityksille.

Yllä mainitun vision toteutumista osaamiskeskus edistää  työ- ja elinkeinoministeriön asettamien kokonaistavoitteiden kautta, joille on asetettu tulos- ja vaikuttavuusmittarit. 

TAVOITE JA MITTARI 1
Julkiset hankinnat vievät eteenpäin hallituksen politiikkatavoitteita

Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittari: Hankinnoilla on vähennetty julkisen kulutuksen ilmastopäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia, lisätty energiatehokkuutta, vähennetty jätemääriä ja lisätty kierrätystä ja uusio- sekä biopohjaisten materiaalien hyödyntämistä. Hankinnoilla on edistetty kestävää hyvinvointia muun muassa lisäämällä työllisyyttä. Julkiset hankinnat ovat vauhdittaneet julkisen ja yksityisen rajapintoihin perustuvien digitaalisten alustojen sekä edelläkävijäyritysten kasvua muun muassa cleantech-toimialalla.

TAVOITE JA MITTARI 2 
Julkinen hankinta tunnistetaan johtamisen välineenä ja sitä käytetään aktiivisesti

Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittari: Julkisille hankinnoille on asetettu strategioihin pohjautuvat vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteutumista seurataan.

TAVOITE JA MITTARI 3
Hankintayksiköt jakavat avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppivat toisiltaan

Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittari: Julkisella sektorilla on vahva vaikuttavien hankintojen osaaminen. Hankintayksiköt jakavat avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppivat toisiltaan.