Julkisten hankintojen innovatiivisuus Suomessa

Innovatiivisuus ilmenee julkisissa hankinnoissa eri tavoin hankinnan eri vaiheissa (kts. kuva 1 alla).

Hankintaprosessissa mahdollisuus innovatiivisuudelle voidaan huomioida hankinnan valmistelussa, hankinnan kohteen määrittelyssä ja itse kilpailutuksessa. Innovatiivinen ja innovaatiomyönteinen hankintaprosessi mahdollistaa uudenlaisten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hankinnan esimerkiksi innovaatiokumppanuuden kautta.

Hankintapäätöksen eli valitun ratkaisun kohdalla innovatiivisuus koskee sitä, onko ratkaisu uusi tai merkittävästi parannettu (tilaajalle itselleen) ja/tai onko ratkaisu uusi markkinoiden ja yhteiskunnan näkökulmasta (ratkaisu ei ole vielä laajasti käytössä oleva).

Julkisen hankinnan eri vaiheet
KUVA 1. Julkisen hankinnan eri vaiheet.

Valitun ratkaisun uutuus/innovatiivisuus

Valitus ratkaisun innovatiivisuutta voidaan tarkastella kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta: 1) uutuus tilaajalle ja 2) uutuus markkinoille.

Lähtökohtana jaottelussa on se, että kilpailutuksen kohteena oleva tuote, ratkaisu tai palvelu voi olla uusi tai merkittävä parannus hankintaa toteuttavan organisaation, mutta ei välttämättä markkinoiden kannalta. Tilaajalle uusi ratkaisu voi olla yhteiskunnallisesti vaikuttava ja tarjota huomattavaa lisäarvoa organisaatiolle kuuluvien tehtävien hoitamisessa ja toiminnan vaikuttavuutta kehitettäessä riippumatta hankinnan kohteen uutuusarvosta markkinoilla.

Alla olevilta sivuilta voit lukea innovatiivisten hankintojen tilanteesta Suomessa kahdesta eri näkökulmasta:

- Tilaajalle innovatiivisten/uusien ratkaisujen hankinnat Suomessa vuonna 2018

- Markkinoille innovatiivisten/uusien ratkaisujen hankinnat Suomessa vuonna 2018

Uutta ratkaisua/innovatiivisuutta tavoittelevien hankintojen vaikutukset

Yhteiskunnan kannalta olennaista on se, että hankittavat innovatiiviset ratkaisut auttavat julkisorganisaatioita toteuttamaan tehtäväänsä entistä paremmin. Parannus voi näkyä julkisen palvelun laadussa ja/tai tuottavuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden lisäyksenä. 

KEINOn kartoituksen perusteella 
-    75% hankkijoista arvioi pienesti tai merkittävästi parannetun ratkaisun vaikuttavan myönteisesti hankintaorganisaation palveluiden laatuun ja toiminnalle asetettujen vaikutustavoitteiden saavuttamiseen.
-    67%:lla innovatiivisista hankinnoista nähdään olevan hankintaorganisaation kannalta ainakin jonkin asteisia positiivisia vaikutuksia kustannustasoon tai tuottavuuteen
-    40% hankkijoista katsoo toteutetulla hankinnalla olevan myönteisiä vaikutuksia ympäristön tai ihmisten elinolojen ja hyvinvoinnin kannalta.

Innovatiivisilla hankinnoilla on myönteisiä vaikutuksia 
1) palveluiden laatuun, 
2) toiminnan vaikutustavoitteiden saavuttamiseen, 
3) kustannustasoon / tuottavuuteen, sekä 
4) ympäristövaikutusten vähentämiseen. 

Arviot innovatiivisen hankinnan myönteisistä vaikutuksista edellä mainittuihin kohtiin 1-3 
korostuvat hankintalajeista erityisesti palveluhankinnoissa. Sen sijaan innovatiivisten palveluhankintojen toteuttajista yli 50% ilmoittaa, ettei ympäristövaikutuksissa (4) ole tapahtunut muutosta hankinnan seurauksena. 

Innovatiivisen rakennusurakka- ja tavarahankintojen kohdalla positiivisia ympäristövaikutuksia tunnistetaan kuitenkin keskiarvoa enemmän.

Hankintalajiin katsomatta positiiviset arviot ympäristövaikutuksista ovat yleisempiä niissä innovatiivisissa hankinnoissa, joihin on sisältynyt kestävyystavoitteita ja -kriteereitä

Kestävyystavoitteita sisältäneillä innovatiivisilla hankinnoilla on KEINOssa tehdyn kartoituksen perusteella keskimäärin eniten myönteisiä vaikutuksia hankintaratkaisun kustannustasoon/tuottavuuteen sekä sosiaalisiin vaikutuksiin.

Sen sijaan innovatiivisilla hankinnoilla, joille ei ole määritelty kestävyystavoitteita on eniten positiivisia vaikutuksia palveluiden laatuun ja toiminnalle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiselle

Arvioidut ympäristövaikutukset
KUVA 2. Kestävyyskriteerien käyttö ja hankinnan ympäristövaikutukset suhteessa aiemmin käytössä olleisiin tai toimialalle tyypillisiin ratkaisuihin (n=88).