Markkinoille innovatiiviset/uudet ratkaisut ja niiden hankinta Suomessa

KEINO-osaamiskeskus kartoitti vuonna 2018 markkinoille innovatiivisia/uusia ratkaisuja ja niiden hankintaa Suomessa. Alla oleva sisältö perustuu ko. kartoitukseen eli Kestävien ja innovatiivisten hankintojen tilanne Suomessa -raporttiin.

Hankituista ratkaisuista noin 4% on ollut täysin uusia markkinoiden näkökulmasta (kts. kuva 9). Vastaajat ovat näissä tapauksissa arvioineet, ettei vastaavaa ratkaisua ole ollut aikaisemmin saatavilla. Lisäksi 8% hankinnoista on kohdistunut tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin, jotka ovat olennaisesti parempia verrattuna aiemmin tarjolla olleisiin. Näin ollen 12% (n=33) kyselyvastausten kattamista hankinnoista on ainakin jossain määrin uusia markkinoiden näkökulmasta. Yli puolet markkinoille täysin uusista ja olennaisesti parannetuista ratkaisuista on  palveluhankintoja. Täysin uusien ratkaisujen joukossa on lisäksi muutamia rakennusurakkahankintoja, mutta ei yhtään tavarahankintaa.

Merkittävästi parannettujen ratkaisujen kohdalla rakennusurakka- ja tavarahankinnat ovat näkyvämmin esillä ja muodostavat noin puolet näistä.

Hankittujen ratkaisujen uutuusaste markkinoilla
KUVA 9. Hankittujen ratkaisujen uutuusaste markkinoilla, %-osuus kaikista kyselyvastaajista (n=278).

Vuoropuhelu ja vertailu

Hankinnan valmisteluvaiheessa teknistä ja/tai markkinavuoropuhelua oli käytetty 70% niistä hankinnoista, joiden ratkaisu oli markkinoiden näkökulmasta täysin uusi tai olennainen parannus aiempaan (n=33). Vastaava osuus oli 62% niiden hankintojen kohdalla, joissa hankinta oli tilaajalle uusi tai sisälsi olennaisia parannuksia aiemmin käytettyyn verrattuna. Tulos viittaa siihen, että varhaisen vaiheen vuoropuhelu valmisteluprosessin aikanatukee uusien ratkaisujen hankintaa. Koko aineistosta vuoropuhelua sisältäneet hankintaprosessit, joissa on päädytty markkinoille uuden tai parannetun ratkaisun ostoon, muodostavat 8% (Kuva 10).

’Paras hinta-laatusuhde’ on käytetyin vertailuperuste markkinoille uusien ratkaisujenhankinnoissa. Huomattavasti harvemmin tarjousten vertailussa on käytetty ainoastaan hintaan tai laatuun nojaavia vertailuperusteita (”Hinta ainoana vertailuperusteena” tai ”Hinta kiinteä, vertailu laadulla” vaihtoehdot).

Aiempia toimituksia koskevia referenssivaatimuksia on sisältynyt noin puoleen hankinnoista, joissa on päädytty tilaamaan markkinoiden kannalta täysin uusi tai olennaisia parannuksia aiempaan sisältävä ratkaisu. Verrattuna tilaajalle uusien ratkaisujen hankintaan referenssivaatimusten käyttö on markkinoille uusien ratkaisujen hankinnoissa harvinaisempaa (76% vs. 56%). Tulos antaa viitteitä siitä, että referenssivaatimuksilla on yhteyttä hankinnan uutuusasteeseen.

Vuoropuhelun sisältyminen valmisteluvaiheeseen ja hankitun ratkaisun uutuus markkinoille
KUVA 10. Vuoropuhelun sisältyminen valmisteluvaiheeseen ja uutuus markkinoille (n=275).

Yksityiskohtaisia määrittelyjä, kuten teknisiä määrityksiä, palvelusuoritteita tai urakkasuunnitelmia, on käytetty kolmessa neljästä hankinnasta, jotka ovat kohdistuneet markkinoille uusiin ratkaisuihin. Osuus on jopa jonkin verran korkeampi kuin tilaajalle uusien ratkaisujen kohdalla.

Uuden ratkaisun kehitystyöhön tai kokeiluihin liittyvä yhteistyö - esimerkiksi tutkimushankkeen tai pilotoinnin muodossa - ennen hankintaprosessia on sitä yleisempää mitä korkeammaksi hankitun ratkaisun uutuusarvo markkinoilla on arvioitu (Kuva 11).

Kehitys/kokeiluyhteistyö ennen hankintaa ja hankitun ratkaisun uutuus markkinoille
KUVA 11. Teittekö uuden ratkaisun kehitystyöhön tai kokeiluihin liittyvää yhteistyötä ennen hankintaa (kyllä/ei) ja hankitun ratkaisun uutuus markkinoille (n=112).