Ihmisoikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. On tärkeää tunnistaa tuote- ja palvelukategoriat, joissa voi olla muita suurempi riski ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien loukkauksiin. Ulkomaisessa tuotantoketjussa ongelmia voi esiintyä esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, komponenttien ja puolivalmisteiden eri valmistusvaiheissa tai tuotteen kokoonpano-, valmistus- tai viimeistelyvaiheessa. Suomessa ihmis- ja työoikeuksien rikkomukset voivat liittyä esimerkiksi rakennusalan työntekijöiden oikeuksiin tai siivous- ja ravintolapalveluiden tuotantoon.

Sosiaalisten riskien tunnistaminen tulee tehdä ennen hankinnan käynnistämistä. Tällöin voidaan kiinnittää huomiota muun muassa siihen, missä maassa tuotteen valmistus tapahtuu, kuinka pitkä tuotantoketju on, kuinka työvoimavaltaista tuotteen valmistus on ja mistä palvelusektorista on kyse. Valmistusmaiden arvioinnissa voidaan käyttää apuna riskimaaluokitusta.

Sosiaaliset riskit voivat koskea esimerkiksi:

  • elämiseen riittämätöntä palkkaa tai palkanmaksun laiminlyöntiä,
  • erilaisia pakkotyön muotoja,
  • syrjintää,
  • lapsityövoiman hyväksikäyttöä,
  • ylipitkiä työpäiviä,
  • taukojen, vapaapäivien tai vuosiloman puuttumista tai
  • puutteita työntekijän työturvallisuudessa, työterveydessä ja järjestäytymisoikeudessa.

Riskiarvioinnin tulosten pohjalta tarjouskilpailussa tarjouspyyntöön voidaan liittää vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (code of conduct), joissa viitataan tiettyihin ILO:n yleissopimuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Näiden tueksi tarjouspyyntöön voidaan liittää velvoitteiden toteutumista ja valvontaa koskevat sopimusehdot. Toimittajilta edellytetään sitoutumista vähimmäisvelvoitteiden mukaisiin tuotanto-olosuhteisiin siinä tapauksessa, jos velvoitteet ylittävät kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset.

tags