Mikä kestävä hankinta?

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. 

SYKEen tutkimuksen mukaan (2017) arviolta kaksi kolmasosaa suomalaisista tarjouspyynnöistä sisältää kestävyysnäkökohtia yleisellä tasolla, ja noin 40 %:ssa näkökohtia on määritelty tarkemmin.

Ympäristövastuullinen hankinta

  • Keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen hankintojen avulla.
  • Hankinnan ympäristötavoitteet ja ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen, materiaalivalintoihin, jätteen määrän vähentämiseen ja materiaalien kiertoon.

Sosiaalisesti vastuullinen hankinta

  • Tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia.
  • Hankintatavoitteita ja hankintakriteerejä ovat esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus, työllisyysmahdollisuuksien ja ihmisarvoisen työn edistäminen, ihmisoikeuksien ja työoikeuksien noudattaminen sekä pk-yritysten osallistumisen mahdollistaminen ja eettisen kaupan näkökulmat.

Taloudellisesti vastuullinen hankinta

  • Huomioi julkisella sektorilla terveen kilpailun ja laillisen yrittäjyyden, sekä turvaa julkisten palvelujen maksupohjan säilymisen. Näihin liittyviä näkökulmia ovat esimerkiksi terveen kilpailun tukeminen, harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuminen, sekä verojen ja muiden maksujen kertymisen turvaaminen.

 

Kestävät hankinnat ottavat huomioon sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökulmat

Tutustu tarkemmin siihen, miksi kestävä ja innovatiivinen hankinta kannattaa tehdä

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Kaikki Suomen julkiset hankinnat muodostavat vuosittain n.35 miljardin euron potin. Tällaisen summan vastuullisella kohdistamisella on valtava vaikutus yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen.

narrow

Lisätietoa kestävistä hankinnoista

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa.

Kestävät julkiset hankinnat

narrow

Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia

narrow

Kestävyys hankinnoissa (hankintalain näkökulmasta)

narrow