Mikä kestävä hankinta?

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

SYKEen tutkimuksen mukaan (2017) arviolta kaksi kolmasosaa suomalaisista tarjouspyynnöistä sisältää kestävyysnäkökohtia yleisellä tasolla, ja noin 40 prosentissa näkökohtia on määritelty tarkemmin.

Kestävät hankinnat ottavat huomioon sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökulmat

Ekologisesti kestävä hankinta

Keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta edistämällä sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen hankintojen avulla. Ekologisesti kestävän hankinnan tavoitteet ja ympäristökriteerit voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön, kierto-ja jakamistalouden edistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, vähähiilisyyteen, puhtaan ja monimuotoisen ympäristön tavoitteluun ja eläinten hyvinvointiin.

Lue lisää sivulta ekologinen kestävyys

Sosiaalisesti kestävä hankinta

Tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Hankintatavoitteita ja hankintakriteerejä ovat esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, hankinnoilla työllistäminen esimerkiksi osatyökyisten työmahdollisuuksia lisäämällä ja eettisten toimitus- ja valmistusketjujen ja reilun kaupan periaatteiden edistäminen.

Lue lisää sivulta sosiaalinen kestävyys

Taloudellisesti kestävä hankinta

Huomioi julkisella sektorilla terveen kilpailun ja laillisen yrittäjyyden. Tavoitteena voi olla hankintaprosessien tehostaminen ja kilpailuolosuhteiden parantaminen esimerkiksi markkinavuoropuheluiden ja viestinnän avulla. Taloudelliseen kestävyyteen liittyviä näkökulmia ovat muun muassa hankintojen tarveharkinta ja kustannustehokas toteuttaminen, elinkaarikustannusten ja kokonaistaloudellisuuden huomioiminen päätöksenteossa ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta.

Lue lisää sivulta taloudellinen kestävyys

Tutustu myös

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Lisätietoa kestävistä hankinnoista muissa verkkopalveluissa

Kestävät julkiset hankinnat

narrow

Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia

narrow

Kestävyys hankinnoissa (hankintalain näkökulmasta)

narrow