Innovatiivisuus strategisena tavoitteena

Innovatiivisilla hankinnoilla on tärkeä rooli valtion ja kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa, kuten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluprosessien tuottavuuden kasvattamisessa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. 

Innovatiivisia hankintoja voi edistää tekemällä systemaattista yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavatkin tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia. Hankintojen innovaatiopotentiaalin tunnistamista sekä innovatiivisuutta luovaa toimintatapaa voi johtaa ja kehittää. Markkinatuntemus ja -analytiikka sekä markkinavuoropuheluosaaminen ovat tässä keskeisiä työkaluja. Tärkeää on myös kehitysmyönteisen asenteen omaksuminen ja ketterä toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja).

Miten innovatiivisuus kannattaa kirjata hankintoja ohjaaviin linjauksiin?

Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on esimerkiksi linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan ja/tai toimittajan toiminnan suhteen. Lisää hankintojen innovaatiopotentiaalin arvioinnista voi lukea seuraavasta Keino-osaamiskeskuksen tuottamasta ohjeesta:

Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointiohje

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  
•    Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita
•    Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin
•    Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli.
•    Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen.

KOMMENTOI TEKSTEJÄ TÄNNE