Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisuus voi tarkoittaa erilaisia asioita eri yhteyksissä sekä eri toimijoiden näkökulmasta katsottuna. Hallitusohjelmassa asetettu tavoite nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta, innovaatiot osana kansallisen julkisten hankintojen strategian tahtotiloja sekä hankintalakiin kirjattu tavoite "edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä" synnyttävätkin tarpeen ymmärtää, millaiset hankinnat voidaan luokitella innovatiivisiksi?

Innovatiivisuus vs. innovaatio

Innovatiivisuus julkisessa hankinnassa voi tarkoittaa joko innovatiivista hankintaa tai innovaation hankintaa. Innovatiivisen hankinnan ei tarvitse aina suuntautua innovaation eli täysin uuden ratkaisun hankintaan. Innovatiivisuus voi ilmetä esim. uudenlaisen hankintaprosessin käyttönä tai hankintakohteen markkinan näkökulmasta uudenlaisena ratkaisuna. 

Julkisten hankintojen terminologiassa innovatiiivisuudesta tai innovaatioista puhuttaessa viitataan kuitenkin ristikkäin sekä innovatiiviseen hankintamenettelyyn, hankkijan tai markkinan kannalta innovatiiviseen eli uudenlaiseen ratkaisuun että yhteiskunnallisesti täysin uusiin, vielä tuntemattomiin innovaatioihin. Esimerkiksi hankintalaissa puhutaan innovaatioista, mikä käsittäää varsinaisen innovaatioiden hankinnan ohella myös nk. innovaatiomyönteiset (innovatiiviset) hankinnat. 

Innovatiivinen hankinnan prosessi/ Innovatiivinen hankintamenettely

Hankintamenettely on hankintayksikölle innovatiivinen, kun hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä (esim. uuden ratkaisun kehitystyö) tai hankinnan kohteen käyttöönotossa (esim.pilotointi) ilmenee uudenlaisiaa käytäntöjä. hankintayksikkö voi esimerkiksi ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa hankintansa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

Lue lisää innovatiivisuudesta hankintamenettelyssä

Innovatiivinen hankinnan kohde 

Hankinnan kohde on innovatiivinen, kun se kohdistuu kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. Kohteen uutuusarvo toki määrittyy sen mukaan, missä suhteessa (kenelle) kohde on innovatiivinen ja näin ollen innovatiivisuus voi ilmetä  

  • Hankintayksikölle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muissa hankintayksiköissä

  • Hankinnan kohteen toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla tai 

  • Valtiolle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella.  

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.   

Innovaation hankinta

Innovaation hankinnassa tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun (tiedetysti) maailmanlaajuisesti ensimmäinen käyttäjä.  

Lue lisää innovatiivisuudesta hankinnan kohteessa

Innovatiivisuus tavoitteena

Innovatiivisuus on kirjattu tavoitteeksi moniin strategioihin ja sillä on tärkeä rooli myös hankintastrategiassa, sillä innovatiivisilla hankinnoilla voidaan mm. parantaa palveluiden laatua, palveluprosessien tuottavuutta ja ympäristövaikutusten pienentämisestä. Hallitusohjelmassa onkin asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja).

Innovatiivisuuden tai innovaationäkökohtien huomioiminen hankinnoissa edellyttää sitä, että hankintäyksikkö tiedostaa, minkälaisissa hankinnoissa innovatiivisuus on tärkeää. Hankintojen innovaatiopotentiaali onkin hyvä selvittää osana hankintojen johtamista. 

Lue lisää innovatiivisuudesta hankintastrategiassa

KOMMENTOI TEKSTEJÄ TÄNNE