Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivinen hankinta on laaja käsite, jolla viitataan uudenlaisen, innovatiivisen, toiminnan sisällyttämiseen johonkin tai kaikkiin hankintaprosessin vaiheisiin ja/tai sen tuloksena olevaan hankintakohteeseen (hankittuun ratkaisuun). Se kenen näkökulmasta tai kenelle prosessi tai kohde on uusi, on myös määriteltävissä monin tavoin.  

Hallitusohjelmassa asetettu tavoite nostaa innovatiivisten hankintojen osuutta, innovaatiot osana kansallisen julkisten hankintojen strategian tahtotiloja sekä hankintalakiin kirjattu tavoite edistää innovatiivisten hankintojen tekemistä viittaavat siis kokonaisuuteen, jossa innovatiivisuus ja innovaatiot käsitteinä kulkevat rinnakkain kuvaten hankintoja hiukan eri näkökulmista. Näiden ohella puhutaan myös innovaatiomyönteisistä hankinnoista, mikä ajatuksena kuvaa hyvin innovatiivisten hankintojen perimmäistä ideaa.  

Innovatiivisethankinnat-maarittely

 

Innovatiivisen hankinnan määrittely 

Innovatiivinen hankinnan prosessi

Hankintamenettely on hankintayksikölle innovatiivinen, kun hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä (esim. uuden ratkaisun kehitystyö) tai hankinnan kohteen määrittelyssä ilmenee uudenlaisia käytäntöjä eli uudenlaisia tapoja toimia. Prosessi voi myös olla innovaatiomyönteinen, jolloin tuttu toimintaprosessi on innovaatiomyönteinen eli innovaaatioita katalysoiva. 

Valmistelu- ja suunntteluvaiheessa innovatiivisuus ilmenee prosessissa...

Lue lisää innovatiivisuudesta hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa

Kohteen määrittelyä tehtäessä innovatiivisuus... 

Lue lisää innovatiivisuudesta hankinnan kohteen määrittelyssä 

Toimittajien kilpailutuksessa hankkija voi toteuttaa innovatiivista prosessia valitessaan hankintamenettelyksi...vaatimusten määrittelyssä...

Lue lisää innovatiivisuudesta kilpailutuksen toteutuksessa 

Valmis sopimus ja sen seuranta päättävät hankintaprosessin mutta eivät mahdollisuutta innovatiiviseen toimintaan. Innovatiivisuus voi sisältyä myös hankinnan jälkeiseen prosessiin hankitun palvelun tai tuotteen kehitystyönä tai siihen kannustavina ehtoina. 

Lue lisää innovatiivisuudesta sopimuksessa ja sen seurannassa

Innovatiivinen hankinnan kohde  

Hankinnan kohde on innovatiivinen, kun se kohdistuu kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. Kohteen uutuusarvo toki määrittyy sen mukaan, missä suhteessa (kenelle) kohde on innovatiivinen ja näin ollen innovatiivisuus voi ilmetä   

  • Hankintayksikölle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muissa hankintayksiköissä 

  • Hankinnan kohteen toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla tai  

  • Valtiolle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella.   

  • Yhteiskunnalle kansainvälisesti uutena ratkaisuna eli innovaationa. Innovaation hankinnassa tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun (tiedetysti) maailmanlaajuisesti ensimmäinen käyttäjä.   

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Innovatiivisuus tavoitteena 

Innovatiivisuus on kirjattu tavoitteeksi moniin strategioihin ja sillä on tärkeä rooli myös hankintastrategiassa, sillä innovatiivisilla hankinnoilla voidaan mm. parantaa palveluiden laatua, palveluprosessien tuottavuutta ja ympäristövaikutusten pienentämisestä. Hallitusohjelmassa onkin asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja). 

Innovatiivisuuden tai innovaationäkökohtien huomioiminen hankinnoissa edellyttää sitä, että hankintäyksikkö tiedostaa, minkälaisissa hankinnoissa innovatiivisuus on tärkeää. Hankintojen innovaatiopotentiaali onkin hyvä selvittää osana hankintojen johtamista.  

Lue lisää innovatiivisuudesta hankintastrategiassa 

Euroopan komissio tukee innovaatioratkaisujen hankintaa  

Euroopan komissio tukee julkisia hankkijoita, jotka haluavat kehittää tai ostaa innovatiivisia ratkaisuja. Se tarjoaa: 

  • innovaatiohankintoja koskevat ohjeet, mukaan lukien käytännön tietoa innovaatiohankkeiden hankinnan aloittamisesta ja kehittämisestä 

  • webinaareja ja podcasteja hankintojen ammattimaisuuden parantamiseksi hankintastrategisissa kysymyksissä 

Euroopan unioni rahoittaa innovaatiohankintahankkeita. Näiden tarkoituksena on oltava kehittää innovaatioon suuntautuneita käytäntöjä, jotka edistävät älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tavoitteena on edistää innovatiivisten yritysten kehittymistä Euroopassa. Euroopan unioni rahoittaa myös innovaatioekosysteemien kanssa tehtävän yhteistyökehyksen luomista mm. seuraavasti: 

  • ns. Suurten volyymien hankkijat (Big Buyers) -aloite, joka edistää eurooppalaisten suurten ostajien yhteistyötä strategisissa julkisissa hankinnoissa edistääkseen innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita 

  • ns. Innovaalitovälity (Innobroker) -toiminta pyrkii luomaan innovaatiohankintojen välittäjän, joka kokoaa yhteen julkiset ostajat, innovaatioiden toimittajat (erityisesti pk-yritykset ja startup -yritykset), sijoittajat ja tutkijat helpottamaan innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen hankintaa. 

Lue lisää Keinon tarjoamasta innovaatiovälittäjäpalvelusta 

 

KOMMENTOI TEKSTEJÄ TÄNNE