Älyvankila-ratkaisu Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan – Case Rikosseuraamuslaitos

Älykäs sellipääte

TAUSTATIEDOT  

Hankkija 

Rikosseuraamuslaitos 

Hankinnan kohde   

Älyvankila-ratkaisu (sellipäätteet) Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan  

Hankinnan arvo

Ei KEINO-osaamiskeskuksen tiedossa

Hankinnan tavoite   

 • tavoitesymboli

  luoda sähköinen rikoksettoman elämän oppimisympäristö 

 • saada jokaiseen selliin henkilökohtainen tietokonepääte, jonka avulla vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluja 

 • tuoda vankien älypalvelut samalle tasolle muun yhteiskunnan palvelujärjestelmien kanssa 

osallistujat -symboli

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

 • Rikosseuraamuslaitos 

 • Oikeusrekisterikeskus 

 • Ulkopuolinen konsultti 

Hankinnan/hankkeen taustaa  

taustaa-symboli

Älykäs vankila -hankkeen taustalla vaikuttaa osaltaan vuonna 2015 voimaan tullut lakimuutos vankien työnteon järjestämisvelvollisuudesta. Monet asiointipalvelut ovat saatavilla nykyään vain sähköisessä muodossa, joten vangit tarvitsevat sähköisiä työkaluja perusasioiden, kuten pankkipalveluiden hoitamiseen. Älyselli-tyyppiset ratkaisut mahdollistavat vankien pysymisen mukana yhteiskunnan digitaalisessa kehityksessä. Hankkeen myötä ensimmäiset sellipäätteet Suomessa otetaan käyttöön Hämeenlinnan uudessa naisvankilassa, joka valmistuu vuonna 2020.

Hämeenlinnan vankilaympäristö toteutetaan innovatiivisella vankilakonseptilla, joka on Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja toimitilamalli vankiloille. Konseptin pohjalta tavoitteena on rakentaa maailman edistyksellisin vankila. Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta kansainvälisesti ja toteutusmalli on saanut positiivista palautetta. Uuden vankilan suunnittelussa on hyödynnetty tutkimustietoa sekä kokemuksia myös muiden maiden jo olemassa olevista käytännöistä.  

hankintaprosessi-symboli

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu   

Hankinnan valmistelun pohjalla on toiminut vangeille ja vankilan henkilökunnalle toteutetut palautekeskustelut käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi. Keväällä 2019 tehtiin myös testikokeiluja kahden toimittajan sellipäätteillä Turun ja Hämeenlinnan vankiloissa. Hankinnan valmisteluvaiheessa sekä vankeja että vankilan henkilökuntaa on osallistettu mukaan työpajojen avulla. Vuoden 2019 lokakuussa hankintaprosessissa oli meneillään tekninen vuoropuhelu.  

vaatimukset-symboli

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarkemmat laatuvaatimukset tarkennetaan tarjouspyyntöön markkinavuoropuhelujen jälkeen. Tietoturvaedellytysten vuoksi yhtenä vaatimuksena kuitenkin on, että tarjouskilpailun voittajan täytyy toimia EU-alueella.  

Sellipäätteiden tulee mahdollistaa: 

 • riittävästi asiointipalveluja, jotta asiointia voi tehdä sekä sisäisesti että ulkoisesti 

 • etäyhteyden käyttömahdollisuus 

 • opiskelu- ja työnhakumahdollisuus 

 • pääsy vankiverkkoon ja rajoitetusti ulkoiseen verkkoon 

Mahdolliset haasteet  

Yksi haaste on ollut vakuuttaa ihmiset siitä, ettei sähköisen ratkaisun tuominen vankilaympäristöön ole turvallisuusriski, vaan voi jopa lisätä turvallisuutta tekemällä vankilaympäristöstä mielekkäämmän niin vangeille kuin henkilökunnalle. Laitteiden käyttöönottovaiheessa ongelmaksi voi muodostua se, että vangit eivät hyödynnä sellipäätteen palveluja tarpeeksi. Riittävän käyttöasteen varmistamiseksi sekä henkilökunnan että vankien tulee saada tukea ja opastusta digiosaamiseen. Tämä edellyttää osaltaan perinteisen vankilakulttuurin muutosta, jossa henkilökunnan ja vankien on tehtävä tiivistä yhteistyötä.   

hyödyt-symboli

Hyödyt/Vaikutukset  

Sähköinen asiointi ja digitaalisten palvelujen käyttö edesauttaa vankien sijoittumista yhteiskuntaan ja mahdollistaa entistä laajemmat ja itseohjautuvammat mahdollisuudet kuntoutumiseen vankeusaikana. Parhaimmillaan palvelu vähentää vankeuden uusiutumisriskiä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Hankinnan tarkoituksena on myös sujuvoittaa vankilan henkilökunnan arkea. Omat sellipäätteet lisäävät asioinnin sujuvuutta vankeusaikana ja madaltavat vankien kynnystä käyttää palveluita.  

Hankintasopimuksen aikana tullaan tekemään aktiivista seurantaa siitä, mihin laitteita käytetään ja palautetta laitteiden toimivuudesta kerätään sekä vankilan henkilökunnalta että vangeilta itseltään. Lisäksi THL:n DigiIn - tutkimushanke tulee tekemään vaikuttavuustarkastelua Hämeenlinnan uudesta naisvankilasta. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet    

Järjestelmä toteutetaan aluksi Hämeenlinnan uudessa naisvankilassa pilottikokeiluna, ja onnistuessaan sellipäätejärjestelmiä hyödynnetään myös muihin vankiloihin. Tavoitteena on, että kaikki Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt voisivat tulevaisuudessa digitalisoitua ja omaksua älyvankila-tyyppisiä ratkaisuja.  

hankkijan kommentti -symboli

Hankkijan kommentti (Opittua)  

Hanke vaatii paljon yhteistyötä eri tahojen välillä sekä useiden ihmisten osallistamista mukaan hankintaprosessiin. Käyttäjäpalautetta tulee kuunnella ”herkällä korvalla”, jotta voidaan vastata käyttäjien aitoihin tarpeisiin. Onnistuneen hankintaprosessin kulmakiviä ovat avoimuus, osallistaminen ja kouluttaminen. 

Keinot kiertoon

Suunnitteluvaihe yhdessä palvelun käyttäjien ja henkilökunnan kanssa mahdollistaa käyttäjälähtöisyyden toteutumisen. Kokemusten mukaan hanke on myös lisännyt alan sisällä työskentelevien aktiivisuutta löytää uusia, innovatiivisia sähköisiä ratkaisuja sekä yhteistyökumppaneita paikallasitasolla.  

Lisätietoja  

Älykäs vankila –hankkeen projektipäällikkö Pia Puolakka, pia.puolakka@om.fi 

tags