Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen palvelujen hankinta - Case Tampereen kaupunki

Kaksi naista juttelevat pöydän ääressä

TAUSTATIEDOT 

Hankkija

Tampereen kaupunki

Hankinnan kohde

Tuetun asumisen palvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, aikuisille joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, nuorille (18–21v) ja lapsiperheille.

Tuen tasot: kevyt, perus ja vahva tuki (nuorille myös intensiivituki).

Hankinnan arvo

2,5M€ /sopimuskausi sis.optiokauden

Hankinnan aikajänne

Tarjouspyynnön päiväys 06.05.2015

1.8.2015 - 31.7.2018 + 3 vuoden optiokausi

Hankinnan tavoite

Katso tästä lisätiedot hankinnan tuottavuustavoitteista, mittareista ja kannustinjärjestelmästä

tahot ja toimijat

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat

Työryhmä koostui asiakasohjauksen työntekijöistä. Vaikuttavuuden hankinnasta konsultoitiin mm. tutkija Elina Aaltiota Kuntaliitosta ja projektipäällikkö Sari Timosta Y-säätiöltä. Tilaajapuolella Lanun ja Teton yhteistyö hankinnassa.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa 

Asiakastyytyväisyys on bonus-sanktio-mallin perustana.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  

Tarjouspyynnön sisällöllisiä ratkaisuja varten nykyisille tuottajille pidettiin työpaja 4kk ennen hankintaa, jossa paikalla n. 40 hlöä. Sen jälkeen toteutettiin sähköpostikysely ja sen pohjalta suunniteltiin toinen keskustelutilaisuus. Jos olisi pidetty avoin markkinavuoropuhelu ennen hankintaa, palveluntarjoajat olisivat saaneet tietoa ja näkemystä tulevista kilpailijoistaan.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 

vaatimukset-symboli

Palvelutuotteet 1-6 vertaillaan erikseen. Hinnaltaan edullisin tarjous saa maksimipisteiden (100) verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y*100).

Hankinnan valintaperuste

Hinnaltaan halvin tarjous.

Hinta 100% (edellisen hankinnan perusteella laadun käyttäminen vertailuperusteena koettiin liian haastavaksi).

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   

Sopimuskaudella pilotoidaan toimintakyvyn arviointimenetelmiä, jonka käytön pohjalle rakennetaan palvelun vaikuttavuuden seuranta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, optiokaudelle asetetaan tuloksellisuustavoitteet, jotka pohjautuvat pilotoinnissa saatuihin arvoihin.

Hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, palveluntuottaja sitoutuu kolmen viikon kuluessa kuvaamaan kirjallisesti käyttämänsä asiakkaan toimintakyvyn arviointimenetelmän ja sen pohjalle rakentuvan vaikuttavuusmittarin. Kuvaus tehdään sähköisesti e-lomakkeella. Sopimuskauden alussa tilaaja kokoaa palveluntuottajat toimintakyvyn arviointimenetelmien ja vaikuttavuusmittarien esittely- ja keskustelutilaisuuteen. Tavoitteena on ottaa arviointimenetelmä käyttöön viimeistään 1.12.2015 alkaen. Tähän mennessä palveluntuottaja on huolehtinut, että henkilöstö on saanut tarvittavan koulutuksen arviointimenetelmän käyttöön. Palveluntuottaja vastaa valitsemansa arviointimenetelmän hankinta- ja käyttökustannuksista. Tilaaja järjestää keskustelu- ja kehittämiskokouksia palveluntuottajille sopimuskauden aikana vähintään kerran vuodessa, ja palveluntuottajan edustajan tulee osallistua niihin. Palavereihin käytettyä aikaa ei korvata palveluntuottajalle. Toimintakyvyn arviointimenetelmän käytöstä ja arviointimenetelmään pohjautuvan vaikuttavuusmittarin tuloksista raportoidaan tilaajalle vuoden kuluttua mittarin käyttöönotosta. Tämän jälkeen raportointi tilaajalle tehdään kerran vuodessa.

Tarkastelujakso

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa tilaajan toimesta. Asiakastyytyväisyyskyselyn osa-alueet ovat kokemus palvelusta ja kohtelusta, palvelujen toimivuus ja läheiset sekä kolme avointa kysymystä.

tags