Hankintojen strategiset linjaukset

Hankintojen strategiset linjaukset voidaan laatia, kun vähintään koko organisaation visio ja missio ovat selvillä (ks. Hankintastrategian elementit), ja hankintojen nykytilaa on analysoitu riittävän monipuolisesti (ks. Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen). Linjaukset voivat liittyä siihen, miten hankintoja tehdään ja hankintatoimea johdetaan. Tällöin linjauksena saattaa olla esimerkiksi, että tietynlaiset hankinnat toteutetaan yhteishankintana, perusteellisen markkinavuoropuhelun tai vahvan ennakkoarvioinnin (https://www.hankintakeino.fi/fi/strateginen-johtaminen/hankinnan-vaikutusten-ja-vaikuttavuuden-arviointi/opas)  perusteella. Samoin voidaan linjata hankintoihin liittyvän osaamisen ylläpitämisestä ja kartuttamisesta sekä prosesseista, joilla merkittävimmät hankinnat pyritään tunnistamaan. 

Tyypillistä on myös kirjoittaa linjauksia siitä, miten hankinnoilla tuetaan organisaation taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristötavoitteita kuten elinvoimaa, työllisyyttä ja hiilineutraaliutta. Esimerkkejä erilaisista linjauksista löytyy täältä (LINKKI). Lisäksi voit perehtyä käytännön elämästä poimittuihin julkisten hankintojen johtamisen esimerkkeihin (https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-hankintaesimerkit/hankintojen-johtamisen-esimerkit

Hyvän yleiskuvan laajasti kannatetuista julkisten hankintojen linjauksista saa, kun perehtyy Hankinta-Suomen tahtotiloihin. Hankinta-Suomi (https://vm.fi/hankinta-suomi) on prosessi, jolla edistetään julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä koko Suomessa. Alla oleva kuva esittää Hankinta-Suomessa määritellyt yhteiset tahtotilat hankintojen johtamiseen, osaamiseen ja tavoitteisiin liittyen. 

 

KUVA. Hankinta-Suomi luo yhteistä hankintastrategiaa koko Suomen julkisille hankinnoille 

Esimerkkejä strategisista linjauksista käytännössä 

Kun organisaation hankinnoille laaditaan strategisia linjauksia, on hyvä pysähtyä hetkeksi, analysoida ja pohtia yhdessä, minkälaisia linjaukset voisivat olla. Minkälaiset kärjet sopisivat juuri meidän organisaatiollemme? Mihin kannattaisi keksittyä? 

Tälle sivulle on listattu erilaisia teemoja, joihin organisaation hankintastrategiassa voidaan ottaa kantaa. Teemat liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä innovatiivisuuteen (LINKIT alla oleviin kohteisiin/vanhoille sivuille? ->  https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/mika-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta/mika-kestava-hankinta?) 

Erilaisten julkisten hankkijoiden välillä voi olla isojakin eroja siinä, minkälaisten haasteiden kanssa ne joutuvat painimaan – ja minkälaisia mahdollisuuksia niillä on edistää yhteisesti tunnustettuja tavoitteita (ks. Hankinta-Suomi, https://vm.fi/hankinta-suomi). Kuntien hankintastrategioissa mainitaan  tyypillisesti seuraavat asiat: 

  • Elinvoimaisuuden vahvistaminen hankinnoissa 

  • Paikallisyritysten huomioiminen hankinnoissa 

  • Kustannustehokkuuden varmistaminen hankinnoissa  

  • Laadukkaan palvelutuotannon tukeminen hankinnoilla 

  • Innovatiivisuuden edistäminen hankinnoilla sekä 

  • Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen hankinnoissa 

Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa