Hankintojen vaikuttavuuden mittarit

Hankintoja ohjaavassa strategiassa määritellään organisaation tavoitteet, ja /tai arvot, joilla ko. tavoitteita tavoitellaan. Organisaation strategiassa voidaan esimerkiksi linjata ekologisuus toiminnan tavoitteeksi, jolloin tämän arvon/tavoitteen tulee näkyä myös organisaation suorittamissa hankinnoissa. Mistä organisaatio sitten tietää, onko ja milloin nuo tavoitteet on saavutettu?

Yksittäisten organisaatioiden ja hankintayksiköiden kannattaa hyödyntää ja käyttää esimerkkinä Suomen kansallisen tason hankintastrategiassa laadittuja mittareita omien hankintojensa vaikuttavuusmittarien laadinnassa.  Se sitoo valtion hankkijoita ja toimii ohjenuorana myös kuntasektorille

Kansallisen hankintojen strategian vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismalli tarjoaa kehikon, jonka kautta organisaatiot voivat itse arvioida toteuttamaansa muutosta ja ohjata hankintojensa vaikuttavuutta. Kansallinen hankintastrategia esittää kahdeksan tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Tavoitteiden toteutumisen eli strategian vaikuttavuuden seuraamiseksi on määritelty 27 mittaria. Mittareiden avulla todennetaan strategian avulla aikaansaatu muutos ja tehdään näkyväksi onnistumiset ja vaikuttavuus lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

 Osa mittareista sopii suoraan organisaation muutoksen ja hankinnoilla saavutettujen vaikutusten todentamisen työvälineiksi. Osa puolestaan osoittaa kehittämisen kohteita ja suuntaa, johon yksittäisen hankintayksikön kannattaa panostaa tavoitteiden edistämiseksi.   

Hankintojen strategisen johtamisen mittarit

- hankintastrategian tai hankintojen strategisten linjaustenlaatineiden hankintayksiköiden osuus

- hankintojen operatiivisen toteuttamissuunnitelman laatineiden hankintayksiköiden osuus

- vaikuttavuustavoitteiden järjestelmällistä seurantaa toteuttavien organisaatioiden osuus.

Hankintataitojen mittarit

osaamisen tason seurantaan kehitettävän työkalun [LiSÄTIETOA?] avulla myös yksittäiset hankintayksiköt voivat seurata oman osaamisensa kehityksen tasoa.

Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden mittarit

Näitä kannattaa hyödyntää oman toiminnan säännöllisessä seurannassa:

 • Hyödynnetäänkö organisaatiossa hankintoihin liittyviä data-alustoja [LiSÄTIETOA?] ja kansallisesti tarjolla olevia sähköisiä työkaluja [LiSÄTIETOA?]?
 • Toteutetaanko organisaatiossa vaikuttavuusperusteisia hankintoja ja seurataanko organisaatiossa järjestelmällisesti hankintojen laatua ja vaikutuksia? [LiSÄTIETOA?]

Toimivan hankintaprosessin mittarit

Nämä antavat organisaatiolle tietoa toimivien ja laadukkaiden hankintojen osallistavasta toteuttamisesta ja markkinoiden elinvoimaisuuden sekä innovaatioiden edistämisestä.

 • Julkaistujen tietopyyntöjen ja markkinavuoropuhelukutsujen osuuden seuranta,
 • hankintasuunnitelmien ja kilpailutuskalentereiden säännöllinen hyödyntäminen,
 • tarjousten määrän kehityksen ja kilpailutuksiin osallistuvien ja voittaneiden yritysten profiilin seuranta,
 • innovaationäkökulmien huomioinnin [LiSÄTIETOA?] ja palvelunkäyttäjien osallistamisen seuranta

Taloudellisen kestävyyden mittarit

Tapoja mitata taloudellista kestävyyttä ovat esim.

 • kehitteillä olevan rikosrekisteriotteiden tarkastamista tukevan teknologia käyttöönotto (MISSÄ LISÄTIETOJA?),
 • hankintojen toteuttaminen suunnitelmallisesti elinkaari ja vaikuttavuuslaskemia hyödyntäen erityisesti [LiSÄTIETOA?] suurissa ja pitkäikäisissä hankinnoissa ja niiden kustannustehokkuuden arvioinnissa.

Sosiaalisen kestävyyden mittarit

Tapoja mitata sosiaalista kestävyyttä ovat esim.

 • seurata työllistymisehtoa hyödyntävien hankintojen määrän ja osuuden kehitystä sekä näiden pohjalta syntyneiden työ- ja oppisopimuspaikkojen määrää [LiSÄTIETOA?]
 • ihmisoikeusriskien ja perusoikeuksien arviointi hankinnoissa [LiSÄTIETOA?]
 • yhteisen kansallisesti kehitettävän Code of Conduct (CoC)-mallin käyttöönotto  [LiSÄTIETOA?]

Ekologisen kestävyyden mittarit

Suomen hiilineutraalisuustavoitteita 2035 ja Suomen kiertotalouden tiekartan toteuttamista edistävillä hankinnoilla, hankintojen avulla tapahtuvan kasvihuonepäästöjen vähentämisellä ja luomuruoan lisäämisellä ruokapalveluhankinnoissa edistetään ekologisen kestävyyden toteutumista, kun organisaation oma seuranta ja arviointi ohjaavat huomioimaan kyseisiä näkökohtia hankintojen toteutuksessa.