Hankintojen strategisen tason arviointi

Strategiaa arvioitaessa arvioidaan haluttujen tavoitteiden toteutumista. Usein tämä toteutetaan asettamalla strategialle mittarit.  

Mittarointi: Strategialle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten muodostetaan mittareita, joita seuraamalla voidaan todentaa, saavutetaanko asetettuja tavoitteita. Oikeiden mittareiden tunnistamiseksi pitää on tärkeä ymmärtää haluttuun muutokseen johtavaa kehityskulkua ja syy-seuraussuhteita. Mittaroinnissa voidaan hyödyntää eri tasoisia mittareita esim. prosessi- ja tulosmittareita, jotka molemmat voivat olla yhtä keskeisiä halutun muutoksen saavuttamisen kannalta. Muutoksen todentamisessa on keskeistä ymmärtää seurannan ajankohdan ja lähtötilanteen välinen erotus mitattavan asian suhteen. Tämä tarkoittaa, että  muutosta todennettaessa lähtötilanteen tuntemus mitattavan asian suhteen on keskeistä.TÄHÄN linkkejä case-kuvaukseen tai oppaan mittaamista käsittelevälle sivulle?  

Usein puhutaan myös vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. Vaikuttavuuteen liittyy aina tavoitteellisuus ja vaikuttavuuden arviointia toteutetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sen sijaan vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja voidaan puhua myös suorista tai välillisistä vaikutuksista. Vaikuttavuuden ja vaikutusten ennakkoarviointi on keskeistä strategisesti merkittävien hankintojen valmistelussa (linkki oppaaseen).  

Vaikuttavuus kuvaa sitä, saadaanko hankinnalla aikaan tavoiteltuja myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia tai hyötyjä. Vaikuttavuus syntyy keskipitkällä (noin 3-6 vuotta) tai pitkällä (6+ vuotta) aikavälillä.  

Vaikutukset koostuvat hankinnan toimenpiteiden ja niihin kohdistettujen panosten seurauksena syntyvistä konkreettisista muutoksista, esimerkiksi ihmisten käyttäytymisessä, yhteiskunnassa, taloudessa tai ympäristössä. Vaikutusten arvioimiseksi ja todentamisessa voidaan voidaan toteuttaa laskentaa, jolloin voidaan todentaa muutosta (haluttua/ei haluttua) esimerkiksi euroissa (kuten työllistymisestä verokertymät, säästöt sosiaalimenoissa), hiilitonneissa, jne.