Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

""

Hankintoihin liittyvää vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä kolmella tasolla (vertaa Hankintoja ohjaavien strategisten linjausten tasot; Toiminnallistaminen organisaation eri tasoilla):

Arviointia voidaan tehdä joko ennakko- tai jälkikäteisarviointina. Lisäksi arviointia on syytä tehdä toimeenpanon aikana. Tämä pätee niin yksittäisiin, strategisesti merkittäviin hankintoihin kuin hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin.

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset käsitteet

Niin yksittäisten hankintojen kuin hankintoja ohjaavien strategisten linjausten arviointiin liittyy muutamia keskeisiä käsitteitä, jotka on hyvä tuntea:

  • Mittarointi: Strategialle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten muodostetaan mittareita, joita seuraamalla voidaan todentaa, saavutetaanko asetetut tavoitteet. Oikeiden mittareiden tunnistamiseksi on tärkeä ymmärtää haluttuun muutokseen johtavaa kehityskulkua ja syy-seuraussuhteita. Mittaroinnissa voidaan hyödyntää eri tasoilla toimivia mittareita kuten prosessi- ja tulosmittareita, jotka molemmat ovat keskeisiä halutun muutoksen saavuttamisen kannalta. Muutoksen todentamisessa on keskeistä ymmärtää seurannan ajankohdan ja lähtötilanteen välinen erotus mitattavan asian suhteen. Tämä tarkoittaa, että muutosta todennettaessa lähtötilanteen tuntemus mitattavan asian suhteen on keskeistä. Esimerkkejä hankintoihin liittyvistä mittareista ja vinkkejä niiden laatimiseen löytyy hankintojen ennakkoarvioinnin oppaasta kohdista  Laadi mittarit vaikutusten arvioimiseksi sekä Keinoja muutosta mittaavien mittarien laadinnalle.

Usein puhutaan myös vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. Vaikuttavuuteen liittyy aina tavoitteellisuus, ja vaikuttavuuden arviointia toteutetaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sen sijaan vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia, ja voidaan puhua myös suorista tai välillisistä vaikutuksista. Vaikuttavuuden ja vaikutusten ennakkoarviointi on keskeistä strategisesti merkittävien hankintojen valmistelussa.

""

Vaikuttavuus kuvaa sitä, saadaanko hankinnalla aikaan tavoiteltuja myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia tai hyötyjä. Vaikuttavuus syntyy keskipitkällä (noin 3-6 vuotta) tai pitkällä (6+ vuotta) aikavälillä.

 

 

""

Vaikutukset koostuvat hankinnan toimenpiteiden ja niihin kohdistettujen panosten seurauksena syntyvistä konkreettisista muutoksista, esimerkiksi ihmisten käyttäytymisessä, yhteiskunnassa, taloudessa tai ympäristössä. Vaikutusten arvioimiseksi ja todentamisessa voidaan tehdä laskentaa. Laskennalla voidaan todentaa joko haluttua tai ei-haluttua muutosta esimerkiksi euroissa (kuten työllistymisestä verokertymät, säästöt sosiaalimenoissa) tai hiilitonneissa.

 

Arviointi kannattaa, sillä sen avulla työn hedelmät tulevat näkyviin - ja niistä voidaan myös viestiä. Toisaalta arviointi opettaa myös, mikä ei toimi, ja missä kannattaa vaihtaa suuntaa. Arviointi on keskeinen osa tiedolla johtamista.

Voit ladata hankintojen johtamisen ja kehittämisen sivustosisällön laitteellesi alla olevasta linkistä. Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi -osion löydät sivuilta 65-73.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)

Esimerkkejä:

Hankintojen strategisuuden arviointi, seuranta ja tiedolla johtaminen HanSa-järjestelmän avulla - Case Espoon kaupunki