Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen

Hankintojen strategisessa johtamisessa ja tiedolla johtamisessa on tärkeää muodostaa kokonaiskuva organisaation hankinnoista analysoimalla organisaation hankintatoimintaa ja hankintoja koskevia tietoja. Tietojen analysoinnin perusteella tunnistetaan organisaation hankintatoiminnan ja hankintojen nykytila ja selvitetään niihin vaikuttavat muutosvoimat. Kuten kohdassa Hankintastrategian elementit (LINKKI) todetaan, nykytilatietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja määritellä, miten visiossa kuvattuun tavoitetilaan voidaan päästä: Mitä tavoitteita organisaation hankintatoiminnalle ja hankinnoille tulee hankintastrategiassa asettaa? Ja mihin toimenpiteisiin organisaation tulee ryhtyä organisaation strategiassa ja hankintastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi hankintoja tehtäessä?  

Hankintojen strategista johtamista ja kehittämistä voivat hyödyttää esimerkiksi seuraavat analyysit ja niiden toistaminen sopivin määräajoin: 

Hankintatoiminnan nykytilanalyysi

Hankintatoimen maturiteettianalyysi

Hankintojen kuluanalyysi eli spend-analyysi

hankintojen hiilijalanjälkianalyysi