Hankinnan kohteen määrittely

Hankinnan kohteen määrittely antaa tilaa innovatiivisille ratkaisuille, kun määrittelyssä keskitytään hankinnan kohteelta edellytettäviin toiminnallisuuksiin, suorituskykyyn, laatuun sekä vaikutuksiin. Keskeistä ei niinkään ole se, miten toiminnallisuudet toteutetaan tai mitä suoritteita tarjoajan on toimitettava, jotta haluttu lopputulos saadaan aikaan. 

Innovatiivinen hankinta vaatii sekä tilaajalta että toimittajalta ajattelutavan muutosta. Tilaajan rooli muuttuu tarkkojen kriteerien määrittelijästä tulostavoitteen asettajaksi ja seuraajaksi. Samalla toimittajan rooli muuttuu valmiiksi määriteltyjen asioiden suorittajasta innovatiiviseksi vaikutusten tuottajaksi. Tilaaja voi esimerkiksi autojen sijasta ostaa puhdasta ja sujuvaa liikkumista, ja toimittaja voi tuottaa sen haluamallaan tavalla. 

Innovatiivisen hankinnan kohdetta voidaan jäsentää seuraavasti: 

  • Innovatiivisen ratkaisun hankinta (PPI) 

Hankinta kohdistuu täysin uuteen ratkaisuun, jota ei aiemmin ole ollut markkinoilla. Hankintayksikkö voi fokusoitua määrittelyssä esimerkiksi kuvaamaan lopputuloksen, joka hankinnan kohteella tulee saada aikaan. 

  • Esikaupallinen hankinta (PCP)

​​​​​​​Hankinta kohdistuu uuden ratkaisun kehitystyöhön. Hankintayksikkö ei kuitenkaan sitoudu hankkimaan kehitystyön lopputuloksena syntyvää ratkaisua. Hankintayksikkö voi määrittelytyössään keskittyä esimerkiksi yksilö- tai tiimitason kompetensseihin ja toimialaymmärrykseen, joita tarvitaan kehitystyön menestyksekkääseen läpivientiin. 

  • Innovaation hankinta 

Hankinta kohdistuu uuden ratkaisun kehitystyöhön, ja hankintayksikkö sitoutuu ostamaan sen lopputuloksena syntyvän tuotteen. Hankintalain (1397/2016) tarjoama innovaatiokumppanuus-hankintamenettely on harkinnanarvoinen menettely, etenkin jos hankintayksikkö haluaa kompensoida tarjoajia ratkaisun kehitystyöstä.  

  • Innovaatioiden diffuusiota edistävä hankinta 

Hankinta kohdistuu ratkaisuun, joka on käyttöönotettu jo muualla, mutta hankintayksikölle uusi. Tällöin hankintayksikkö edistää toimillaan ratkaisun leviämistä ja käyttöönottoa markkinassa. Tällaisessa hankintayksikössä korostuvat teknisen vuoropuhelun merkitys sekä sopimuskauden aikainen toiminta.  

  • Katalyyttinen hankinta 

Hankinta kohdistuu uuteen ratkaisuun. Tavoitteena on lisäksi käynnistää ja vahvistaa tuotteen kysyntää laajemmin markkinoilla, esimerkiksi yksityisen sektorin tai muiden hankintayksiköiden keskuudessa. Katalyyttistä hankintaa suunnittelevan hankintayksikön tulee kiinnittää erityistä huomiota hankinnan kohteen immateriaalioikeuksiin, jottei se tarpeettomasti haittaa ratkaisun laajempaa käyttöönottoa.  

 

Hankittavan palvelun toteutustavassa innovatiivisuus voi tarkoittaa esimerkiksi julkisen toimijan ja yksityisen yrityksen välistä, uudenlaista yhteistyö- tai kumppanuusmallia. Lisäksi hankintayksikkö voi kartoittaa uusiin liiketoimintamalleihin liittyviä innovaatioita, tai mahdollisuutta fasilitoida kilpailutuksen avulla uusien, innovatiivisten liiketoimintamallien syntyä.