Markkinakartoitus

Markkinakartoituksella viitataan usein erilaisiin kokonaisuuksiin. Alla määritelyä käsitteeseen liittyvään terminologiaan.

Markkinakartoituksella tarkoitetaan yleisesti kaikkea sitä markkinoilla olevan tiedon selvittämistä, jota hankintayksikön on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessaan ja valmistellessaan.  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista  (1397/2016) asettaa ohjeita ja reunaehtoja markkinakartoituksen toteuttamiseen.  on kirjoitettu vain tälle termille, voi olla jatkuvaa.

Markkinavuoropuhelu tarkoittaa markkinoiden kartoittamiseksi järjestettäviä tapaamisia potentiaalisten tarjoajien kanssa sekä hankinta-asiakirjojen tai muun materiaalin kommentointikierrosta tarjoajien kanssa. 

Ennakkoilmoitus tarkoittaa Hilma-verkkopalvelussa julkaistavaa määrämuotoista ilmoitusta suunnitella olevasta hankinnasta. 

Tietopyyntö tarkoittaa potentiaalisille tarjoajille pääsääntöisesti ennakkoilmoituksen yhteydessä tai sen jälkeen lähetettävää vapaamuotoista kirjallista kyselyä, jossa hankintayksikkö pyytää kirjallisesti lisätietoja mahdollisilta tarjoajilta tarjouspyynnön valmistelemiseksi ja hankinnan toteuttamiseksi.   

Miksi markkinakartoitus sitten kannattaa tehtä, milloin sen tekeminen on relevanttia ja mitkä ovat ne tavat, joilla sen voi toteuttaa? Entä miten hankintalaki liittyy markkinakartoitukseen? Seuraavilla sivuilla vastaamme näihin kysymyksiin.

Kuka tekee ja mitä kartoitetaan?

Milloin markkinakartoitus tehdään?

Miten toteuttaa markkinakartoitus ja -vuoropuhelu?

Markkinakartoitus hankintalain näkökulmasta