Kilpailutuksen toteuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailutusosaamisen perusteisiin kuuluu tieto siitä, millaisin perustein toimittajia voidaan kilpailuttaa. Kun "kilpailutustekninen" osaaminen on hallussa, tarjoaa se mahdollisuuden ottaa myös organisaation tavoittelema kestävyys ja innovatiivisuus huomioon tässä hankinnan vaiheessa. 

Perustietoa kilpailutuksesta ja tarjouspyynnön valmistelusta  

Hankintojen kilpailutuksessa tarjouspyyntöön voidaan asettaa:

Teknisiä vaatimuksia, joilla voidaan määritellä minimitaso, joka tarjottavan tuotteen tai palvelun tulee täyttää.

Vertailuperusteita, joilla voidaan kannustaa tarjoajia kunnianhimoisempaan suoritustasoon antamalla lisäpisteitä tietyn vaatimuksen ylittämisestä. Tarjouspyynnössä on määriteltävä myös, kuinka vaatimusten täyttyminen todennetaan. Vaatimukset ja vertailuperusteet eivät saa olla sellaisia, jotka suosivat vain yhtä toimijaa. 

Soveltuvuusvaatimuksia, joilla hankkija voi esimerkiksi edellyttää, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tiettyjä hallintatoimenpiteitä.

LISÄTIETOJA...MIHIN SIVUUN LINKATAAN? Olli,Kata, Sanna-Mari?

Kestävyysnäkökohtien huomioiminen kilpailutuksessa 

Kestävyysnäkökohtia voi sisällyttää tarjouspyyntöön teknisinä vaatimuksina, hinta-laatusuhteen vertailuperusteina tai soveltuvuusvaatimuksina esim. ympäristöasioiden hallintatoimenpiteitä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmän noudattamista sekä toimitusketjun hallinnoinnin ja seurannan toimenpiteitä esimerkiksi sosiaalisen vastuun osalta

Valmiita yllämainittuja? kriteerejä eri tuoteryhmien hankintoihin löydät seuraavista verkkopalveuista:

Innovaatiomyönteisyyden huomioiminen kilpailutuksessa  

Kun haluat kilpailuttaa hankintasi innovaatiomyönteisesti, hankintamenettely, vaatimusmäärittely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ja merkittävästi parannettujen tavaroiden ja palveluiden menestymisen tarjouskilpailussa ja/tai luovat tilaa hankintatarpeeseen vastaavien uusien ratkaisujen kehittämiselle.   

Esimerkiksi avointa menettelyä hyödyntävä hankintayksikkö voi harkita esimerkiksi seuraavia keinoja kasvattaakseen lopputuloksen innovatiivisuutta:   

  • Hankinnan kohteen ominaisuuksia määrittelevien vaatimusten sijaan asetetaan kriteereitä, jotka kohdistuvat hankinnan kohteelta odotettavaan suorituskykyyn tai toimivuuteen.   

  • Suoriteperusteisten maksujen sijaan toimittajan maksut sidotaan osin tai kokonaan tulosperusteisuuteen tai hankinnalla saavutettuun vaikuttavuuteen.   

  • Laatuvertailussa voidaan soveltaa toimialalle tai hankintayksikölle uusia, lopputuotteen laatua mittaavia kriteereitä (esimerkiksi laatulupaus hoitotyössä)  

  • Hankinnan kertakustannusten sijaan tarkastellaan hankinnan kohteen aiheuttamia kustannuksia koko elinkaaren ajalta.   

Avoimen menettelyn lisäksi innovatiivisen hankinnan toteuttamiseen voivat soveltua kilpailullinen neuvottelumenettely ja innovaatiokumppanuus sekä esikaupallinen t&k-hankinta (PCP). Lue lisää hankintamenettelyistä Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta(link is external).  

Kestävyys ja innovatiivisuusnäkökohtien huomioiminen hankinnan muissa vaiheissa

Hankintojen suunnittelu ja valmistelu

Sopimus ja sopimuksen seuranta

Vaikuttavuus ja arviointi