Kemi kehittää kolmannesmiljoonan vuosittaisille hankinnoilleen kestävää ohjelmaa

kuvituskuva Kemin vaakunasta muunneettuna hankintaversioksi

Kemiä ei ole koskaan mielletty kovin vihreäksi kaupungiksi, koska siellä on paljon suurteollisuutta (mm. paperitehdas, sellutehdas ja kaivos). Alueen yhtiöt ovat kuitenkin lähteneet vihertämään omaa linjaansa ja ovat siinä maailmanluokkaa. Kemin kaupunki päätti ottaa mallia yritystoiminnasta ja sitoutui kaupunginvaltuuston päätöksellä joulukuussa 2017 Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen tavoitteena on koko kaupungin kattava ympäristöpolitiikka ja -ohjelma. Hanke kattaa kaikki toimialat ja sidosryhmät - myös hankinnat. 

”Halusimme ottaa ympäristöasioista niskalenkin ja nostaa ne kaupungin vetovoimaeduksi. Se, mitä vihreys hankinnoissa tarkoittaa, vaatii meiltä vielä tarkempaa pureskelua ja hankintalinjausten muotoilemista. Sitä lähdimmekin KEINO-akatemiassa muotoilemaan. Vihreät hankinnat eivät useimmiten ole niitä halvimpia, joten tarvitsemme selkeät perustelut ja strategiset linjaukset sille, millaisissa hankinnoissa ja miksi, haemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja”, kertoo hankinta-asiantuntija Kati Tervo

Hankinnat vihertävät kaupunkia ymmärrettyä enemmän 

Kaupunkien strategioissa alleviivataan usein ympäristötavoitteita mutta harvoin muistetaan mainita, että myös hankinnoilla on osuutensa tavoitteiden saavuttamisessa. Näin oli myös Kemissä. Kaupungin budjetti on n.175 miljoonaa euroa vuosittain ja siitä hankintojen osuus on n.40%, kun mukaan luetaan myös sairaanhoitopiirin ostot ja asumispalvelut. Nämä poislukemalla vuosittaiseksi euromääräksi jää n. 25-30 miljoonaa eroa pelkkiä kaupungin hankintakuluja. 

”Vasta tehtyämme hankintojen kuluanalyysiä eli ns. spendianalyysiä, ymmärsimme, miksi hankinnat olisi tärkeä mainita kaupunkistrategiassa entistä vahvemmin. Kun miettii rahamäärää ja vaikutusta talousalueen yrityksille, niin onhan siinä valtava vaikutus- ja elinvoimapotentiaali”, Tervo pohtii. 

Strategia, ohjelma, politiikka, käsikirja…mitänäitänyton 

Kemillä on jo hankintapolitiikka, joka ohjaa Kemin kaupungin hankintatoimintaa.  Varsinainen hankintastrategia, jossa määritellään hankintojen linjaukset, tavoitteet ja keinot kuitenkin puuttui. Siksi oli tarve lähteä laatimaan kaupungille tarkempaa strategista tiekarttaa. KEINO-akatemia tarjosi tähän oivan tilaisuuden.   

”KEINO-akatemian aikana meille selkeni se, minkä tyyppisistä asioista tarvitaan lisää tietoa. Iso kysymys on ollut se, mitä hankitaan ja mistä hankintaan itse? Onko meillä esimerkiksi resursseja lähteä kilpailuttamaan itse vai voitaisiko lähteä mukaan yhteishankintaan - ja jos niin, millaisissa hankinnoissa? Pyrimme myös määrittelemään, onko meillä alueella tuotettuja palveluja/tavaroita, joita voisi pyrkiä tekemään alueellisella kilpailutuksella elinvoiman lisäämiseksi. Näin voitaisiin myös huomioida alueen yrityksiä, ja tarjoajia yleensäkin, jo tietyllä tapaa etukäteen”, Tervo esittää. 

Koska kaupungilla on yksi kaupunkistrategia, jonka alla on erilaisia ohjelmia, hankintastrategiaa on päätetty kutsua ennemmin hankintaohjelmaksi. Ohjelmassa korostetaan tavoitteiden lisäksi niitä toimenpiteitä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan kuten hankintojen suunnitelmallisuuden lisäys ja seuranta sekä loppukäyttäjien osallistaminen. 

Katso Kemin kehitystehtävänä valmistunut hankintaohjelmaluonnos tästä  

Lue haastattelu Kemin tiestä KEINO-akatemiassa täältä 

tags