KEINOn digisparraus tukee uusien teknologioiden hankintaa

digisparraus

KEINOssa pilotoidaan digisparraus-palvelua, jossa KEINOn kilpailuttama asiantuntija tukee hankkijoita hankinnan valmisteluvaiheessa. Sparrattavat hankinnat valittiin avoimen haun kautta syyskuussa 2020 ja varsinaiset sparraukset käynnistyivät lokakuussa.

Hankintojen valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti skaalautuvuuteen, jotta sparrauksen tuloksista on hyötyä myös muille hankintayksiköille.

”Kolme valittua hankintaa liittyvät opetukseen, liikenteeseen ja rakentamiseen ja hankintojen sparraus keskittyy erityisesti arkkitehtuuri-, alusta- ja rajapintanäkökohtiin. Sparrauksen tavoitteena on hankintojen elinkaarenaikainen onnistuminen hyvien alusta- ja rajapintaratkaisujen tukemana”, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.  

Kilpailutuksessa digisparraajaksi valittiin Osaango Oy. ”Ulkopuolisen osaajan avulla pystymme tuomaan hankinnan valmisteluun uusia näkökulmia, teknistä osaamista ja näkymää sekä tunnistamaan riskejä”, Moilanen kuvaa. 

StreetAI-hanke vastaa katujen kunnossapidon haasteisiin 

Sparrauksessa mukana olevan StreetAI-hankkeen tavoitteena on digitalisaation tarjoamien säästöjen ja hyötyjen tuominen osaksi Lappeenrannan ja Imatran katujen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hankintoja hyödyntäen parannetaan ja nopeutetaan osallistuvien kaupunkien ymmärrystä katujen kunnosta, toimivuudesta, kunnossapitotarpeista ja liikenteen sujuvuudesta. Lisäksi selvitetään ja kokeillaan sensoriikan, pilvipalveluiden, tekoälyanalyysin ja reaaliaikaisten tietojen yhdistelemisen mahdollisuuksia. 

Imatralla ja Lappeenrannassa kunnossapidettävän katualueen määrä on suuri suhteessa asukkaiden määrään. ”Lappeenrannassa katuverkkoa on kaikkiaan noin 500 kilometriä. Kuten monissa muissakin kaupungeissa, myös meillä korjausvelkaa on muodostunut jo pidemmän aikaa. Nyt tavoitteemme on selvittää, miten pystymme kohdistamaan käytettävissä olevat resurssit tehokkaammin”, kertoo kaupungininsinööri Olli Hirvonen Lappeenrannan kaupungilta. 

Kaupunkien nykytilanne mahdollistaa ennusteet ja arviot liikennemääristä, mutta tarkkaa tietoa ei ole saatavilla. ”Tarvitsemme päivittyvää dataa katualueiden käytöstä eli esimerkiksi siitä, mikä on katujen käyttöaste, kuka niitä käyttää ja millä ajoneuvolla”, kuvailee projektipäällikkö Jukka Partinen Imatralta. ”Tulevaisuudessa kokonaiskuva mahdollistaa kunnossapidon priorisoinnin käyttöä vastaavaksi”, Partinen jatkaa.

StreetAI-kokonaisuus on jaettu osahankkeisiin ja etenemisvaihtoehtojen selvitys on parhaillaan käynnissä. ”Luomme nyt pohjaa ja arkkitehtuuria, joiden päälle ekosysteemi voi jatkossa kehittyä. Ekosysteeminäkökulmasta on tärkeää tarkastella huolellisesti lähivuosien tavoitteita - ketä ekosysteemissä on mukana jo nyt ja ketä tarvitsemme vielä mukaan. Hankkeessa tarkastellaan ja kokeillaan eri mahdollisuuksia ekosysteemiin ja sen pitää kyetä muuttumaan eri tarpeiden mukaan”, pohtii Hirvonen.     

Sparraukset etenevät hankintayksiköiden tarpeiden ja aikataulujen mukaan. Lappeenrannan ja Imatran StreetAI-hanke on edennyt valmistelussa siihen vaiheeseen, että 11. tammikuuta järjestettiin alustava vuoropuhelu-webinaari yhteistyössä KEINOn kanssa. Vuoropuhelussa, jossa oli mukana sekä yrityksiä että muiden kuntien edustajia, käytiin läpi hankekokonaisuuden sisältöjä ja tavoitteita Lappeenrannan ja Imatran edustajien toimesta. Lisäksi Osaango Oy:n Marjukka Niinioja toi esiin sparrauksessa esiin nousseita haasteita. Vuoropuhelutilaisuuden materiaaleista löydät tarkemman kuvauksen hankkeesta ja sparrauksessa tunnistetuista haasteista.

Rakennusomaisuuden hallintaa ja arviointien digitalisointia

StreetAI-hankkeen lisäksi sparrauksessa ovat mukana Lappeenrannan toimitilat Oy:n rakennusomaisuuden hallintajärjestelmän hankinta sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arviointialustan hankinta. 

Lappeenrannan toimitilat Oy:n tavoitteena on hankkia järjestelmäkokonaisuus, joka yhtenäistää nykyiset kiinteistörekisteri-, huoltokirja- sekä dokumenttienhallintajärjestelmät ja hankkia uusia, täydentäviä tukijärjestelmiä. Hankintaan sisältyy hallintajärjestelmän tukipalvelu ja kehitystyö, integraatiot, konversiot, koulutukset, ylläpito ja kehittäminen. ”Teknisen näkemyksen lisäksi asiakas- ja käyttäjätarpeiden kuvaamisen merkitys on kirkastunut. Olemme kirjoittaneet auki käyttäjätarinoita, jotta toimittajat voisivat paremmin ymmärtää, millaisia tarpeita tilaajalla on järjestelmälle”, kertoo hankinta-asiantuntija Jaana Pousi Lappeenrannasta. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvissa visioidaan parhaillaan uudenlaista arviointialustaa, jonka avulla voidaan muun muassa digitalisoida arviointiprosessia ja hyödyntää uusia teknologioita, kuten tekoälyä tai virtuaalitodellisuuden ratkaisuja. ”Haluamme, että sekä karvilaiset että arviointiemme kohderyhmät ja sidosryhmät hyötyvät uudesta alustasta”, kertoo Karvin johtava arviointiasiantuntija Heli Koskenniemi.  

Karvin digisparrauksessa on pohdittu muun muassa oppimistulosarviointien digitalisointiin liittyviä kysymyksiä, joista osa liittyy konkreettisesti alustan ja sen hankinnan suunnitteluun. ”Kaipasimme sparraustukea arkkitehtuuri- ja rajapintaratkaisuihin ja järjestelmän elinkaariajatteluun. Lisäksi haluamme sparrausta uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Samat kysymykset mietityttävät varmasti monia muitakin julkishallinnon toimijoita ja olemme iloisia, että voimme tämän kautta olla mukana julkishallinnon verkostomaisessa kehitystoiminnassa”, Koskenniemi toteaa.

Lisätietoja

 
 

tags