KEINO-kehittäjäryhmät – yhdessä kohti innovatiivisia ja kestäviä julkisia hankintoja

kehittajaryhma

KEINO-osaamiskeskuksen kehittäjäryhmät ovat julkisista hankkijoista koostuvia ryhmittymiä, jotka muodostuvat yhteisen hankintatarpeen ympärille. Kehittäjäryhmätoiminnalla vauhditetaan uusien toimintamallien ja ratkaisujen toteutusta, tehokkaampaa skaalautumista, sekä lisätään julkisten hankkijoiden osaamista toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäryhmätoiminnan keskeinen osa on hankintayksiköiden asiantuntijoiden välisen yhteistyön ja vertaisoppimisen lisääminen. Kehittäjäryhmät tekevät myös tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Kehittäjäryhmätoiminta on yrityksille, liiketoimintaekosysteemeille ja -verkostoille mahdollisuus kehittää innovatiivisia ja kestäviä palveluita ja tuotteita yhteistyössä julkisten hankintayksiköiden kanssa. Tämän lisäksi se on keino konkretisoida yhteiskuntavastuuta.

KEINOn kehittäjäryhmätoiminta luo pohjan hankintayksiköiden ja yritysten yhteiskehittämiselle, tavoitteellisten hankintojen suunnittelulle ja toteuttamiselle.  

-Kehittäjäryhmien toiminta on erityisen tärkeässä roolissa vallitsevassa tilanteessa ja uskomme sen osaltaan elvyttävän taloutta, toteaa KEINO-osaamiskeskuksen koordinaattori, johtaja Isa-Maria Bergman Motiva Oy:sta.

Hankintojen kehittäjäryhmien toiminta suunnitellaan yhteistyössä jäsenten kanssa

Kuva 1: Erilaisia kehittäjäryhmien toimintamalleja on useita. Toiminta voi edetä esimerkiksi oheisen kuvan mukaiesti.
Kuva 1: Erilaisia kehittäjäryhmien toimintamalleja on useita. Toiminta voi edetä esimerkiksi oheisen kuvan mukaiesti.

Jokainen hankintojen kehittäjäryhmä on omanlaisensa. Sen jäsenet suunnittelevat yhdessä ryhmän toimintaa ja toteuttavat suunnitellut toimenpiteet. Kehittäjäryhmien toiminta kohdentuu   hankintaprosessien eri vaiheisiin. Kehittäjäryhmän keskeisiä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yhteisten haasteiden täsmentäminen, työkalujen ja kriteeristöjen luominen, mallien ja kokeilualustojen kehittäminen, tiekarttojen laadinta, tilaaja-toimittaja -tilaisuuksien järjestäminen tai hankinnassa sparraaminen. Ryhmät koostavat lisäksi hankintaesimerkkejä kestävistä tai innovatiivista hankinnoista.

Kehittäjäryhmien toimintamalleja on useita. Kehittäjäryhmän toiminta voi edetä esimerkiksi ensimmäisestä tapaamisesta tilannekatsauksen ja tavoitteiden määrittelyyn, toimenpiteiden suunnitteluun, yhteiskehittämiseen ja toiminnan skaalaamiseen (kuva 1).

Jokaiselle kehittäjäryhmälle on nimetty vetäjä, joka on KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntija. Kehittäjäryhmät kokoontuvat joko kasvotusten tai etänä pidettäviin kokouksiin.

Hankintojen kehittäjäryhmät syntyvät tarpeesta

Hankintojen kehittäjäryhmät syntyvät tarpeesta. Tarve voi olla joko KEINO-verkoston tunnistama ajankohtainen haaste tai asiakkaiden viestimä tarve, johon on tartuttu kehittäjäryhmätyön muodossa. Niiden elinkaareen vaikuttavat ryhmän aktiivisuuden lisäksi toteutettavien toimenpiteiden määrä ja aikataulutus. Kehittäjäryhmien jäsenet edustavat esimerkiksi hankintoja tekeviä tahoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. KEINOssa on vuoden 2020 maaliskuussa 11 aktiivista kehittäjäryhmää:

Rakentamisen ja infran hankinnat

 • Pilaantuneiden maiden kunnostus (PIMA) -kehittäjäryhmä
 • Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmä
 • Tilojen 24/7-hyötykäyttö -kehittäjäryhmä
 • Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat

 • Vaikuttavat ja vastuulliset sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmä
 • Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä

Liikenteen ja liikkumisen hankinnat

 • Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmä
 • Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat -kehittäjäryhmä

Sivistyksen ja opetustoimen hankinnat

 • Alustat ja API:t opetustoimi -kehittäjäryhmä

Vesi- ja jätehuollon hankinnat

 • Alustat ja API:t vesihuolto -kehittäjäryhmä

Kaikenlaiset hankinnat

 • Hankinnoilla työllistäminen -kehittäjäryhmä

Kehittäjäryhmätoiminta tukee politiikkatavoitteiden saavuttamista

KEINOn kehittäjäryhmätoiminta tukee monipuolisesti erilaisten politiikkatavoitteiden saavuttamista. Kehittäjäryhmät ovat yksi keino edistää hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta siitä, että innovatiivisten hankintojen osuus on 10 % kaikista hankinnoista. KEINO-kehittäjäryhmien toiminta edistää muun muassa innovoinnin, poikkihallinnollisen yhteistyön, digitalisaation ja ekosysteemien kautta Suomen elinvoimaisuutta.

Esimerkiksi Vähähiilinen rakentaminen -kehittäjäryhmä tukee tavoitteita, joita on asetettu asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiselle ja kiertotaloudelle. Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmän toiminta liittyy hallituksen tavoitteeseen tervehdyttää julkiset rakennukset ja parantaa rakentamisen laatua. Tämä yhteistyö näkyy eritysesti siinä, että kehittäjäryhmässä on yhteistyötä Terveet tilat 2028 -toimintaohjelman kanssa.

Liikenteelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukevat puolestaan Vähäpäästöiset liikenteen hankinnat ja Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmät. Hankinnoilla työllistämisen -kehittäjäryhmän toiminta tukee työllisyystavoitteita. Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmä puolestaan kehittää entistä asiakaslähtöisempää ja joustavampaa hankintamallia sote-alalle.

Hankintojen green deal – vapaaehtoiset sopimukset valtion ja hankintayksikön välillä  

KEINO-osaamiskeskus on mukana edistämässä green dealeja, jotka ovat  vapaaehtoisia sopimuksia. Sopimus solmitaan valtion ja hankintayksikön välillä. Green deal -sopimus koskee tyypillisesti yhtä tai useampaa teemaa tai hankintakohdetta, joiden kestävyyden parantamiseen sitoudutaan hankinnoissa. Samalla green deal -toiminnalla luodaan uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa voidaan seurata hankintaprosessia ja arvioida vaikutuksia. Ottamalla osaa green deal -sopimukseen hankintayksikkö edistää omia energia-, ilmasto- sekä bio- ja kiertotalouden tavoitteitaan ja saa tukea aihealueen kehitystyöhön.

KEINO-osaamiskeskuksessa koordinoidaan tällä hetkellä kahta green dealiä. Päästöttömät työmaat -green dealilla tavoitellaan fossiilittomia työmaita ja toisen green dealin tavoitteena on vähentää haitallisia aineita päiväkotiympäristön hankinnoissa.

Tietoa green dealeista ja kehittäjäryhmien kuvaukset, toimintasuunnitelmat ja niissä valmistuneet materiaalit sekä muut aineistot löytyvät KEINOn verkkopalvelusta. Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään.  Vetäjien yhteystiedot löydät ryhmien omilta sivuilta.

Julkisten hankintojen kehittäjäryhmät KEINOn verkkopalvelussa

Hankintojen green deal -sopimukset KEINOn verkkopalvelussa

tags