Innovation Broker -palvelujen pilotointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnistynyt

Kuvituskuva datasta ja terveysdenhuoltohenkilöstä

Innovation Broker –palveluiden pilotointi on lähtenyt vauhdilla käyntiin sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) toimialalla syksyn 2021 aikana. Tarkoituksena on pilotoida innovatiivisiin julkisiin hankintoihin Broker-palveluja SOTE-toimialalle palveluntuottajaksi valikoituneen Hankkinen Oy:n kanssa. Pilottiohjelmaan valittujen asiakkaiden Tays Kehitysyhtiö Oy:n sekä yhteishankintayhtiö Tuomi Logistiikka Oy:n ajankohtaisista hankinnoista tunnistettiin kummastakin yksi Broker-palveluiden pilotointiin sopiva hankintakokonaisuus. Broker-palvelut Hankkinen Oy toteuttaa yhdessä Vaikuttavat Hankinnat Oy:n ja PTCServices Oy:n kanssa.

Tays Kehitysyhtiö Oy:n tavoitteena on luoda hankintamalli, joka edistää lääkkeiden vaikutusten huomioimista lääkkeen hinnassa. Tavoitteen saavuttamiseksi testataan kolmea eri Broker-palvelua. Innovaatiotyöpajan* avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja edistetään sidosryhmien sekä ekosysteemien yhteistyötä. Toisena palveluna luodaan hankintamalli, jota voidaan soveltaa lääkehankintojen vaikuttavaan ja osallistavaan hankintaprosessiin. Kolmantena luodaan suunnitelma lääkkeiden vaikutuksen arviointiin tarvittavasta tietopääomasta, kuvaamalla olemassa oleva tieto ja määrittelemällä jatkossa tarvittava tieto vaikuttavampien hankintojen mahdollistamiseksi. 

Yhteishankintayhtiö Tuomi Logistiikka Oy:n tavoitteen on edistää gastroenterologian tarvikkeiden hankintoja. Gastroenterologian tarvikehankinnan yhteydessä Broker-palveluna tuotetaan analyysi vastaavan tyyppisistä hankinnoista, jota voidaan hyödyntää innovatiivisen hankinnan valmistelussa. Myös tässä hankinnassa toteutetaan hankinnan valmistelua edistävä innovaatiotyöpaja*, josta saatavan tiedon avulla saadaan taustatiedot ja lähtökohdat kilpailutusdokumenttien tekemiselle. Työpajan avulla muodostetaan myös mittaristot ja hahmotetaan hankinnan tavoitteista tarkka kuva. Lopuksi Broker-toiminta keskittyy osallistamaan online-työkalujen avulla mahdollisimman suuren joukon markkinatoimijoita markkinavuoropuheluun aika- ja paikkariippumattomasti. 

”Broker-palvelut tarjoavat tukea hankintaprosessien kehittämiseen ja vaikuttavuuden tehostamiseen. Molemmissa hankinnoissa tavoitteet on asetettu korkealle mikä luo mahdollisuuksia kokeiluille. Nyt valittujen Broker-palvelujen kokonaisuus edistää tulevien kilpailutusten valmistelua tuomalla markkinatietoa helpommin käytettäväksi ja tavoitteellistamalla hankintaa. Olemme myös Broker-palvelujen kautta rakentamassa sujuvampia toimintamalleja ja luontevaa yhteistyötä hankintayksikön ja markkinatoimijoiden välille”, kuvaa Hankkinen Oy:n Tuomo Vuorinen.

Molemmissa hankinta-aihioissa keskitytään hankintojen kokonaisprosessin kehittämiseen ja huomioidaan hankintojen niin sanottu ”arkivaikutus” eli käyttäjä ja kohde, johon hankinnat loppu viimein todella vaikuttavat. Gastroenterologian tarvikkeiden hankinnassa huomioidaan hoitoprosessin näkökulma ja lääkkeiden osalta keskitytään erityisesti vaikuttavuuteen ja sen tuomiseen osaksi kilpailutusta. 

”Hankinnat kaikkineen edustavat yhteensä yli 50% kokonaismenoista ja lisäksi vaikuttavat varsinaiseen palvelutoimintaan. Hankintamenettelyjä niin prosessien kuin kriteerien osalta on pakko kehittää ottamaan huomioon paremmin terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset reunaehdot kuin myös markkinoiden tarjoamat uudet mahdollisuudet. Haemme muutosta ja pilottien avulla luodaan siihen välineitä”, summaa Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Matti Eskola

KEINOn Innovation Broker –palvelu ja toimintamalli

*Innovation Broker SOTE –pilotoinnissa innovaatiotyöpajat järjestetään Innovaatioturnaus® menetelmällä. Innovaatioturnaus on suomalainen tieteellisesti tutkittu ja kehitetty johtamisen menetelmä osallistaviin suunnittelukilpailuihin. Menetelmä perustuu Mikko Järvilehdon johtamien tutkimushankkeiden tuloksiin. Sen avulla ratkaistaan mutkikkaita haasteita tehokkaasti ja pelillistetysti. Lue lisää Impaktin sivulta: Innovaatioturnaukset - tutkittu ja tehokas
 

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” on kansainvälinen konsepti, jolla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. KEINO pilotoi toimintamallia ja mahdollisia palveluita vuosina 2021-2022. 

tags