Puolueet haluavat hankinnoilta kestävyyttä, innovatiivisuutta ja elinvoimaa - miten kuntapäättäjä voi edistää tavoitteita?

Muistilappuja kiinni lasiseinässä.

Puolueet tunnistavat julkiset hankinnat kokonaisuutena, jonka kautta voi ajaa erilaisia politiikkatavoitteita. Tämän totesin perehdyttyäni puolueiden kevään 2021 kuntavaaliohjelmiin. 

Työ KEINO-osaamiskeskuksen viestinnässä innosti perehtymään julkisiin hankintoihin myös opinnoissani. Tutkin valtio-opin kandidaatin tutkielmassani puolueiden linjaamia julkisten hankintojen tavoitteita. Yksinkertaisuudessaan kuntavaaliohjelmien analyysi osoitti, että puolueet tunnistavat julkiset hankinnat keinona niille tärkeiden asioiden edistämiseen. Kuntavaaliohjelmissa mainitut tavoitteet voidaan luokitella seuraaviin kategorioihin: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys, innovatiivisuus sekä kuntien ja yritysten elinvoimaisuus. 

Kuntavaaliohjelmissa näkyy vuoden 2020 lopussa julkaistun Kansallisen julkisten hankintojen strategian vaikutus, sillä mainitut tavoitteet ovat yhteneväisiä Hankinta-Suomen määrittämien tavoitteiden kanssa, joita myös KEINO-osaamiskeskus edistää. 

Yhteisiä tavoitteita yli puoluerajojen 

Puolueiden kuntavaaliohjelmissa toistuvat samankaltaiset tavoitteet riippumatta siitä, onko kyseessä vasemmisto- vai oikeistopuolue. Toisaalta, vasemmistopuolueiden ohjelmissa mainitaan useammin ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita ja oikeistopuolueiden ohjelmissa taas taloudellisen kestävyyden sekä kuntien ja yritysten elinvoimaisuuden tavoitteita. Innovatiivisuustavoitteita esiintyy tasaisesti sekä vasemmisto- että oikeistopuolueiden ohjelmissa.

 

Palkkidiagrammi puolueiden tavoitteista julkisille hankinnoille. Tavoitteiden määrä: PS 8, Kok 12,  KD 21, RKP 5, KESK 10, SDP 15, VIHR 18 ja VAS 18.
Tulokset perustuvat kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen vuoden 2021 kuntavaaliohjelmiin sekä kokoomuksen K62020 – Kuusi kohtalonkysymystä kaksikymmentäluvulle -tavoiteohjelman julkisia hankintoja käsittelevään kappaleeseen. Taulukko kertoo, miten usein luokittelun mukaiset linjaukset esiintyvät analyysiyksiköihin jaetussa aineistossa.

On hyvä huomioida, ettei tietyn tavoitteen mainitsematta jättäminen välttämättä tarkoita, etteikö puolue kannattaisi sitä. Kuntavaaliohjelmat ovat laajuudeltaan ja rakenteeltaan erilaisia, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka laajasti hankintojen tavoitteita käsitellään. Tavoitteiden mainitseminen kertoo kuitenkin puolueen priorisoinneista ja sille tärkeistä asioista. 

Yksittäisistä eroavaisuuksista huolimatta puolueiden julkisten hankintojen tavoitteet ovat varsin samankaltaisia ja samat teemat toistuvat eri puolueiden asialistoilla. Yhteinen näkemys hankintojen tavoitteista tarjoaa hedelmällisen pohjan puolueiden väliselle yhteistyölle kunnissa. 

Miten kuntapoliitikko voi edistää puolueensa tavoitteita? 

“Yksittäiset ostot ja yksittäiset kilpailutukset hoituvat kyllä virkamiesten toimesta, kunhan me luottamushenkilöt ollaan määritelty huolella, mitä muutosta me haluamme siellä kunnassa saada aikaiseksi”, vuosina 2014-2021 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana toiminut Sari Rautio toteaa valtiovarainministeriön julkaisemassa videossa

Puolueilla on tavoitteita kuntien hankinnoille. Miten valtuutetut voivat sitten tuoda tavoitteet puolueiden ohjelmista kunnan toimintaan ja käytännön kilpailutuksiin? 

Kunnanvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden keskeisin vaikuttamisen paikka on kuntastrategiasta sekä hankintalinjauksista päättämisessä ja niiden toteutumisen seurannassa. Lakisääteisessä kuntastrategiassa priorisoidaan kunnan tavoitteet ja keskeiset toimintaa ohjaavat arvot. Strategia ohjaa kunnan hankintatoimintaa, mutta sen tavoitteet eivät muutu todeksi itsestään. Tavoitteita on hyvä kirkastaa hankintatoiminnan näkökulmasta esimerkiksi hankintalinjauksissa, hankintaohjeessa, hankintastrategiassa tai muussa hankintojen tekemistä ohjaavassa dokumentissa, ja käytännön toimenpiteet tuodaan käytäntöön toimeenpanosuunnitelmassa. 

Kuntapäättäjät voivat edistää puolueelleen tärkeitä tavoitteita, kun hankintatoimintaa ohjaavista linjauksista päätetään. Tavoitteiden toteutumisen seuranta on myös tärkeää. Sen avulla päättäjät voivat arvioida, mitä vaikutuksia hankinnoilla saavutettiin ja tulisiko hankintojen tavoitteita tarkentaa tai muuttaa. 

Kuntapäättäjien kannattaa olla hereillä myös hankintojen valmisteluvaiheessa ja pohtia, mitä strategisia tavoitteita hankinnalla voidaan edistää. Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala kertoi Kuntamarkkinoilla, että Vantaan kaupungin luottamushenkilöt ovat miettineet strategiatavoitteiden toteuttamista esimerkiksi Vantaan ratikan suunnitteluprosessin yhteydessä.

“Suunnitteluvaiheessa pitää pohtia, että millä tavalla me pystymme hankinnoilla ja kilpailutuksilla toteuttamaan meidän strategiaa.”

Hankinnat ovat hankalia - onneksi tietoa on tarjolla 

Hankinnat ulottuvat lähes kaikkeen kunnan toimintaan ja laaja, tarkasti säädelty ja pirstaleinen kokonaisuus voi vaikuttaa etenkin aloittelevan kuntapäättäjän silmään sekavalta. Onneksi luottamushenkilöille on tarjolla valtavasti avointa tietoa julkisten hankintojen johtamisesta.

Kuntaliiton Kuntapäättäjä-palvelussa on julkaistu luottamushenkilöille suunnattu tietopaketti Hankinnat kuntastrategian työkaluna, jossa avataan hankintatoimintaa ja kuntapäättäjien vaikutusmahdollisuuksia. KEINOn sivuilta Hankintojen johtaminen ja kehittäminen löytyy tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta: hankintastrategian laatimisesta, sen toimeenpanosta ja vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista.

Lisää hankintatietoa löytyy muun muassa seuraavilta sivuilta: 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY): Hankinnat.fi

Hankinta-Suomi: Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Yrittäjät: Kuntapäättäjän hankintaopas 2021 (pdf)

Motiva: Kestävät julkiset hankinnat

Blogikirjoituksen lähteenä käytetty tutkielma: 

Puolueiden hankintapolitiikka: Sisällönanalyysi kahdeksan eduskuntapuolueen julkisille hankinnoille asettamista tavoitteista

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.