EU-rahoituksella vaikuttavuutta julkisiin palveluihin

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen PCP-hankintojen alustavia tuloksia julkaistu 

Euroopan unioni rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Rahoitusta on saatavilla sekä esikaupallisiin (Pre-commercial procurement, PCP) että innovatiivisiin (Public procurement of innovation, PPI) julkisiin hankintoihin. Päivitetyt tulokset keskittyvät rahoitettuihin PCP-hankintoihin.   

Esikaupallisessa hankinnassa (PCP) hankitaan uuden ratkaisun kehitystyö ilman sitoumusta ostaa kehitystyön tuloksena syntyvä ratkaisu. Horisontti 2020 -ohjelmasta on rahoitettu 29 PCP-projektia, joista 12 on päättynyt, 10 on hankintavaiheessa ja 7 markkinakartoitus- tai tarjouskilpailuvaiheessa (tilanne toukokuussa 2019). Rahoitetut projektit ovat koonneet eri puolilta Eurooppaa tulevia hankkijoita, yrityksiä sekä tutkijoita yhteen ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita. 

 

Suomesta mukana hankkijoita ja yrityksiä 

Rahoitusta saaneissa projekteissa on tähän mennessä ollut mukana kuusi suomalaista hankintayksikköä. Suomalaisia partnereita on ollut mukana muun muassa Silver, SELECT for Cities, FABULOS sekä Broadway-hankkeissa.  

Syksyllä 2016 päättyneessä Silver-hankkeessa etsittiin uusia teknologisia ratkaisuja ikäihmisten arjen ja kotona asumisen tukemiseen. Hankintavaiheessa olevan SELECT for Cities -hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen alustaratkaisu, joka mahdollistaisi kaupungeissa kertyvän tiedon laajamittaisen hyödyntämisen eri toimijoiden välillä. Myös hankintavaiheessa olevassa FABULOS-hankkeessa selvityksen kohteena on itseohjautuvien linja-autojen käyttö kaupunkiliikenteessä. Vuoden 2018 alussa käynnistyneessä Broadway-hankkeessa on tarkoitus toteuttaa EU-tasoinen viranomaisten laajakaistaratkaisu, jonka myötä varmistetaan muun muassa työvälineiden kansainvälinen yhteensopivuus. 

Rahoitusta saaneiden hankkijoiden lisäksi hankinnoissa solmituissa sopimuksissa on ollut mukana yhteensä kahdeksan suomalaista yritystä. 

 

Osallistujamäärät läpi hankkeiden korkeita 

Markkinakartoitusvaiheessa on projektista riippuen ollut mukana yhteensä 70-300 yritystä ja tutkijaa, jotka ovat tuoneet valmisteluvaiheeseen arvokkaita näkemyksiä sekä eri puolilta Eurooppaa että sen rajojen ulkopuolelta. Tarjouspyyntöasiakirjoja on ladattu 50-300 kertaa per hankinta ja lopullinen tarjouksen jättäneiden lukumäärä on yleisimmin ollut 10-50.  

Tähän mennessä solmituissa sopimuksissa on ollut mukana yhteensä 110 hankkijaa erilaisissa ryhmittymissä, jotka ovat sopineet 151 sopimusta 312 yrityksen ja 56 yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa. Hankintojen kokonaisarvot ovat olleet minimissään 450 000 € ja maksimissaan 9 milj. €.  

 

Projektit eurooppalaisen kasvun ja työpaikkojen luojina 

Rahoitetut projektit ovat avanneet markkinoita eritysesti pienille ja keskisuurille toimijoille, joille tähän mennessä solmittujen sopimusten kokonaisarvosta ohjautuu 61,5 %. Muutos aiempaan on suuri; vastaava luku Euroopassa tehtävissä esikaupallisissa hankinnoissa on ollut keskimäärin 29 %.  

Eri maasta kuin hankkijat olevien voittaneiden yritysten määrä on kasvanut. Voittaneista tarjoajista 33,1 % lähtöisin eri maasta kuin sopimuksen hankkijaosapuolet vastaavan luvun ollessa yleensä Euroopassa keskimäärin vain 1,7 %.  

Projektit vauhdittavat osaltaan myös tieteellisten tutkimustulosten tuomista markkinoille. Yhteensä 30 % voittaneista konsortioista on mukana yliopistoja tai tutkimuslaitoksia. Lisäksi voittaneet pienet ja keskisuuret yritykset ovat monessa projektissa olleet nimenomaan yliopistolähtöisiä.  

 

Päättyneiden projektien hankkijat tyytyväisiä kehitettyihin ratkaisuihin 

Kokemusten mukaan eri maiden väliset esikaupalliset hankintaprojektit antavat hankkijoille tilaisuuden ohjata alan kehitystä omiin tarpeisiinsa vastaavaan suuntaan, mikä parantaa todennäköisyyksiä saavuttaa odotettu laatutaso. Tiivistynyt yhteistyö hankkijoiden, yritysten ja yliopistojen välillä mahdollistaa yhteensopivien ratkaisujen syntymisen ja vähentää riskiä lukkiutua yhteen toimittajaan. Hankkijoista 60 % onkin kertonut valinneensa esikaupallisen hankinnan erityisesti saadakseen aiempaa avoimempia ja yhteensopivampia ratkaisuja. 

Päättyneissä projekteissa hankkijat ovat todenneet kehitettyjen ratkaisujen parantavan sekä laatua että vaikuttavuutta. Yli puolet hankkijoista on jo ottanut kehitetyt ratkaisut käyttöön, ja neljännes hankkijoista on jo valmistelemassa ratkaisujen hankkimista suuremmassa mittakaavassa laajentuneen hankkijaryhmän kanssa. 

Päättyneistä projekteista on syntynyt markkinoille yhteensä 40 erilaista ratkaisua. Hankinnoissa mukana olleet yritykset ovat löytäneet kehitetyille ratkaisuille ostajia tilaajamaiden lisäksi myös muista maista sekä EU:n sisältä että ulkopuolelta. Yhteensä 20 ratkaisulle on löytynyt tilaajamaiden lisäksi ostajia EU:n sisältä ja 9 ratkaisulle EU:n ulkopuolelta.  

 

Uutinen on kirjoitettu toukokuussa 2019 julkaistun dokumentin pohjalta. Dokumentin sekä päivittyvää tietoa rahoituksen tuloksista löydät täältä.

 

tags